IIsaginda

  Op dizze kaart sjochst in oersjoch mei Fryske iisbanen en links nei aktuele ynformaasje op Facebook of de webside fan de iisbaan.

  Hasto in korreksje of mear ynformaasje oer de status fan de baan foar ús? Of stiet dyn baan der noch net by? Lit it ús witte fia it kontaktformulier!

  Grien= iisbaan iepen
  Read= iisbaan ticht
  Blau= gjin ynformaasje bekend
   

  (Advertinsje)