De Tynje - "Spetters"

"Spetters" is basearre op de Nederlânske spylfilm Spetters! út 1980, fan regisseur Paul Verhoeven. Spetters is in rau portret fan trije motorcrossende freonen út de provinsje, dy’t har besykje los te meitsjen út har neargeastige miljeu en in fanke dat har libben yn in patatkream ûntflechtsje wol. Tsjin it dekôr fan in wiere crossbaan sil him in boeiend ferhaal ûntjaan oer jongeren dy’t har dreamen neijeie foar har âlders oer, dy’t har realisearje; “Wat haw ik no eins fan myn dreamen wier meitsje kinnen?”. 

Spyldata

  • Woansdei 25 maaie (try out)
  • Freed 27 maaie (premjêre)
  • Sneon 28 maaie
  • Woansdei 1 juny
  • Freed 3 juny 

Mear ynformaasje oer "Spetters" is te finen op harren webside

(Advertinsje)