Nij Beets - "Ruth"

Nij Beets spilet de iepenloft musical "Ruth". In Bibelsk ferhaal dat noch hieltyd yn dizze tiid past. It giet oer grut fertriet, flechtsje, ûntslach nei jierrenlange ynset foar in wurkjouwer, it weromgean nei dyn bertegrûn mei alle ups en downs. Mar ek oer it finen fan gelok. 

Dit ferhaal is oersetten nei it Frysk troch doarpsgenoat Betty Schilstra en de lieten binne oersetten troch Sikke Marinus, ek in ynwenners fan Nij Beets.

Spyldata

  • Tongersdei 8 septimber
  • Freed 9 septimber
  • Sneon 10 septimber
  • Snein 11 septimber

Mear ynformaasje oer "Ruth" is te finen op harren Facebookside

(Advertinsje)