Sint-Anne - "Koaning op Sokken"

It keats-iepenloftspul "Koaning op Sokken" bringt it klassike ferhaal fan Nynke van Hichtum oer keatskening Jelle fan Sipke-Froukjes dy't syn dream wiermakket en de PC wint, wer ta libben. It stik is basearre op de musical mei deselde namme fan Rients Gratama, dêr't yn 1997 it hûndertjierrich bestean fan de KNKB mei fierd is. Lykas yn de musical fan die binne der yn it iepenloftspul ek parten fan Hylke Speerstra syn ferneamde boek "Kening op sokken" yn ferwurke. It iepenloftspul wurdt opfierd yn it Bilts. 

Spyldata

  • Woansdei 25 maaie (premjêre)
  • Freed 27 maaie
  • Sneon 28 maaie

Mear ynformaasje oer "Koaning op Sokken" is te finen op de webside fan de KNKB. 

(Advertinsje)