Eastermar - "It Begjin der Barrens"

"It Begjin der Barrens" is de titel fan it earste iepenloftspul yn Eastermar. Nei alle 'barrens', dy't der yn Eastermar binne (Easterbarren, beachbarren, snertbarren, ensfh.) wurdt it publyk yn it stik meinaam nei it begjin fan al dy barrens. It begjin fan Eastermar. It publyk wurdt meinaam yn in reis troch trije tiidrekken fan it doarp.

Spyldata

  • Tongersdei 9 juny
  • Freed 10 juny
  • Sneon 11 juny
  • Tongersdei 16 juny
  • Freed 17 juny
  • Sneon 18 juny

Mear ynformaasje oer "It Begjin der Barrens" is te finen op harren webside. Of lês de resinsje fan de Ljouwerter Krante.  

(Advertinsje)