Surhústerfean - "As in fisk yn it bad"

Mei "As in fisk yn it bad" wurdt it fyftich jierrich bestean fierd fan swimbad Wettervlecke yn Surhústerfean. Yn it iepenloftspul wurdt in reis troch de tiid makke. 

Yn 1966 moetsje Swaentsje Teatske, Anne Baukje, Geert en Wouter elkoar yn it swimbad fan Surhústerfean. De famkes kinne goed swimme en dogge mei oan wedstriden. Mar wa swimt better en wa wurdt jaloersk op wa? By it 25-jierrich bestean yn 1991 moetsje se elkoar wer. Wêrom ha se gjin kontakt hâlden. De ien gie nei Amearika en de oar bleaun yn Fryslân. Wat is der bard?

Spyldata

  • Sneon 2 july (premjêre)
  • Snein 3 july
  • Woansdei 6 july
  • Freed 8 july
  • Sneon 9 july

Mear ynformaasje oer "As in fisk yn it bad" is te finen op de webside fan Wettervlecke. Of lês de resinsje fan de Ljouwerter Krante.  

(Advertinsje)