Der binne noch gjin publikaasjes ferskynd
Margreet Hiemstra

Margreet Hiemstra

Sjoernalist

Margreet Hiemstra

Margreet Hiemstra

Sjoernalist

Margreet Hiemstra is sjoernalist en redakteur by it nijs. Margreet Hiemstra falt ek geregeld yn as presintator by it radioprogramma Prelude.