FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

Juster 17:00 - 17:30

Yn Fryslân en Grinslân rint in proef om doarpstsjerken it middelpunt te meitsjen fan besinningstoerisme. It Ziltepad is een nije kuierrûte en besiket de tsjerken in nij plak te jaan yn in tiid wêryn't tsjerkegong al jierren weromrint mar der wol ferlet liket te wêzen fan nije foarmen fan spiritualiteit.