FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

Juster 17:00 - 17:35

Dichter Eppie Dam en komponist Gerben van der Veen joegen it âlde lijensferhaal fan Jezus in oare draai en dêrmei in hjoeddeiske betsjutting.