De Oertocht
Weromsjen

De Oertocht

23 oktober 2023 17:15 - 17:30

Yn dizze Oertocht folgje we Ditmer van der Schoot fan Snits. Hy makket hast gjin oertochten mear. Hy emigrearre foar syn oplieding en wurk nei It Amelân. Hy folget de Ameland Academy en wurket en wennet op it eilân. We sjogge efter de skermen by Ditmer syn wurk by restaurant de Klimop yn Nes en op skoalle.