HEA!
Weromsjen

HEA!

1 novimber 17:15 - 17:30

Foar it earst nei twa jier kin der op wei nei Halloween wer grizele wurde yn Koudum. Dit kear net mei in spûketocht troch it doarp, mar ûnder de namme House of Screams, is der in spûketocht yn in echt spûkhûs binnen yn MFC De Klink boud, Jenne Veenstra is reitdekker en dat fak hat hy fan syn heit leard. As lyts jonkje hat hy it mei de papleppel yngetten krigen.

HEA!

24 novimber 17:15 - 17:30 Ut it argyf de ôflevering fan 2 desimber 2021. Kees Boon is seis jier en wennet op it Poptaslot yn Marsum. Dat komt om't syn heit dêr slotbewarder is. It binne spannende tiden, want Sinteklaas komt útfanhûs op it slot, dus alles moat ekstra oppoetst wurde. En op 8 novimber 2016 wie HEA! yn Tjerkgaast dêr't it hynder fan Sinteklaas traind wurdt foar alle Sinteklaasdrokte. Want mei al dy bern en de piten moat de skimmel wol wat ha kinne fansels.

HEA!

23 novimber 17:15 - 17:30 Sokken, sjalen, mûtsen. De froulju fan it hantwurkkafee fan Grou breidzje it iene nei it oare waarme stik klean. Allegearre yn griene kleuren en bedoeld foar minsken dy't wol wat waarmte brûke kinne. Liam en Rein binne mei de metaaldetektor op 'n paad. By Aldhoarne binne se op syk nei skatten út'e grûn. 

HEA!

22 novimber 17:15 - 17:30 It begûn dermei dat syn suske in miniatuer VW-buske hie, en dat fûn hy wol moai. No hat Gaele Kooistra tegearre mei syn frou Linda it hiele hûs der fol mei te stean. Net allinne VW-miniatueren, mar ek stikkers, kaaihingers, posters en wat al net fan it ikoanyske buske. Oane en Itte Smink fan Baaium nimme de stap: fan melkfee geane se oer op in biologyske fleisfeehâlderij. 

HEA!

17 novimber 17:15 - 17:30 Se binne freondinnen fan elkoar, traine tegearre en wenje flakby elkoar yn Ljouwert. Anja Zijlstra en Liza van Balen binne twa fan de sterkste froulju fan Nederlân en dogge op heech nivo oan de sport strongwoman. Jetse Jongsma is alle dagen op it lân te finen. Hy sjocht dan of der ek noch plestik of oare rommel yn it lân leit, want dat is net goed foar de bisten. Hjoed hat hy op syn syktocht in pear kikkerts fûn.