FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

12 novimber 2023 17:00 - 17:30

Twa op elkoar oanwiisde bruorren hawwe tegearre in pleats. Hast alle dagen fytst Hannah Swart hjir del. As filmmakker stapt se harren wrâld binnen, just op it momint dat dizze driget te ûntspoaren. Hjoed is diel 1 te sjen.