FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

29 oktober 2023 17:00 - 17:35

Nije makkers meitsje koarte dokumintêres oer senuwen, klimaatstress en earmoed. FryslânDOK siket bewust de grinzen fan it genre op mei 'Nije Eagen', in gearwurkingsprojekt fan Omrop Fryslân, Plons! Filmfestival en New Nordic Wave.