FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

15 oktober 2023 17:00 - 17:35

In part fan de Oekraynske flechtlingen yn de doarpkes Aldegea en Earnewâld giet werom nei har heitelân, ek al is de oarloch noch net foarby. Se nimme Fryske tulpebollen mei om yn Oekraïne te plantsjen.'Takom maitiid bloeie de tulpen' is in ferfolch op de FryslânDOK 'Nei de oarloch gean ik nei hûs' dy't Karen Bies ferline simmer makke.