FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

8 oktober 2023 17:00 - 17:35

Taeke Triemstra (1982) wûn syn earste keatswedstriid doe't er fiif wie en dêrnei alle partijen dy't der mar te winnen wienen. Op 23 july waard er huldige as de suksesfolste keatser út de skiednis. Foar FryslânDOK folget programmamakker Albert Jensma him op wei nei de PC, de belangrykste keatswedstriid fan it jier. Kloppet it, dat sukses ek fuortkomme kin út beskiedenheid?