FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

19 maart 17:00 - 17:35

Jan de Haan is wrâldferneamd as komponist, dirigint en útjouwer fan HaFaBra-muzyk - muzyk foar harmony, fanfare en brassband. Yn novimber 2022 spilen njoggen brassbands út it hiele lân syn stik 'Redbad' op it Nasjonaal Brassband Kampioenskip yn Utert.