FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

19 febrewaris 17:00 - 17:35

De trijedielige FryslânDOK-searje Rûzje wyn is in syktocht nei poëzy. Filmmakker Ester Eva Damen ferbynt har oantinkens oan Fryslân mei it wurk fan de eigentiidske dichters en performers Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper. Hjoed is it earste diel te sjen.