FryslânDOK
Weromsjen

FryslânDOK

22 maaie 2022 17:00 - 17:35

Jeanne Bieruma Oosting: 'Ik ben geboren in een koud land, niet Lapland maar Friesland.' Hoewol't Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) mar de earste njoggen jier fan har lange libben yn Ljouwert wenne, hat se dochs in bysûndere bân mei Fryslân. Se ûntdekte dêr har leafde foar de natoer en har talint foar tekenjen.