Fan binnenút
Weromsjen

Fan binnenút

Juster 17:15 - 17:30

Yn dizze rige stapt Miranda Werkman achter yn de plysjeauto. Reinoud en Kagor binne by in heftige melding, der wurdt dan ek TCO ynset: Team Collegiale Ondersteuning. Dy krije it hieltyd drokker, ek omdat it geweld tsjin de plysje tanimt.