De 5e woansdei fan july, sadree’t dy dei tichteby komt giet by de measte keatsleafhawwers it hert rapper slaan. Want 2 augustus is it wer safier, de PC op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Fan de earste slach ôf is de PC te folgjen op radio en online. Fan 14.00 oere ôf is de PC live te sjen op telefyzje by Omrop Fryslân.

PC Kafee

Dit jier iepenet Omrop Fryslân foar de 21e kear de doarren fan it PC Kafee, live út De Bogt fen Guné yn Frjentsjer wurdt it útstjoerd. It programma stiet trije dagen yn it teken fan moaie keatsferhalen, gripende kollums en live muzyk. PC Kafee is der op sneon 29 july en snein 30 july fan 11.00 oant 12.00 oere en op tiisdei 1 augustus fan 18.00 oant 19.00 oere. Presintaasje leit yn hannen fan Geert van Tuinen.

Freule

De Freule stiet al mear as hûndert jier op ‘e aginda. In wichtige keatspartij foar de jonges fan 14 oant 16 jier. Dit jier fynt de Freule plak op woansdei 9 augustus en is fan 15.00 oere ôf live te folgen op radio, telefyzje en online.

Frouljus PC

De Frouljus PC wurdt woansdei 23 augustus yn Weidum keatst en is dit jier fan 14.00 oere ôf live te folgjen op radio, telefyzje en online.