Sis it mar!

7 jannewaris 00:00 - 08:00

Omrop Fryslân is fan 2 oant en mei 7 jannewaris dei en nacht live op de radio. Yn dizze dagen en nachten geane de gewoane muzyklisten oan kant en stiet de hiele programmearring yn it ramt fan fersykjes fan harkers. Mei WIllem Vermeltfoort, Ronald van der Pol, Onno Falkena, Gerrit de Boer en we slute ôf mei Arjen Overmaat en Martine van der Steege.