Prelude

26 juny 08:00 - 09:00

De oertinking hjoed komt fan Hester Wouda út Bûtenpost, dûmny fan de Protestantse gemeente Súdhorn. De spyllist fan dizze wike: (1) Vat Gij mijn hand - Chr. Gem. Zangvereniging 'Immanuël' út Rhenen ûlf Bert Moll, oargel Niek Harmans (2) Jo wurd, Hear, dat yn my soms wifket - 'Kwartettekoar' ûlf Hindrik van der Meer (3) Oogsten zullen wij - Amsterdam Stafmuziekkorps fan it Leger des Heils mei in grut koar en it Nasjonaal Sjongkoar. (4) Wat de toekomst brengen moge - The Credo Singers fan Rotterdam (5) Glorie aan het lam - Sjongferiening 'Looft den Heer' (6) U zij de glorie (G.F. Händel / arr. Jan de Haan) - Fanfare Crescendo fan Drachten ûlf Jan Liefers (7) Scheepken onder Jezus hoede - Urker Mannen Ensemble ûlf Pieter Jan Leusink (8) Cantique de Noël - Yntsjerklik Mannekoar Edoza (Evangelie door zang) ûlf Wybren Valkema (9) Hear wês mei ús - Kristlik Mannekoar 'Laus Deo' fan Warkum ûlf Jan Brens (10) Wat een dag zal dat zijn - Urker Mannenzangvereniging 'Onger-Oens' ûlf Jurie van den Berg, op oargel Marinus ten Napel (11) Op bergen en in dalen - Mienskiplik sjongen yn de Eben Haëzersjerke (12) Er is een God die hoort - Leo Ravensbergen bespilet it oargel (13) Ik wandel in het licht met Jezus - Leo Ravensbergen bespilet op 'e nij it oargel

Prelude

3 july 08:00 - 09:00 De oertinking hjoed komt fan Jur Majoor út Snits, emearitus dûmny by de Protestantse tsjerke. De spyllist fan dizze wike: (1) Al de weg leidt mij mijn Heiland - kristlik Manlju's Koar Lelystêd (2) Aria út de cantate 'Also hat Gott die Welt geliebt' BWV (Bach Werke Verzeichnis) 68 - Tetsje van der Kooi sopraan en Jochum Schuurman op oargel (3) Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus - Arjan & Edith Post op trompet en Wim Magré op oargel (4) Pelgrimsgebed - Amanda Strydom (5) Daarom wil U danken - Koor en orkest ûlf Jaco Mulder (6) Improvisatie liet 400: Almachtige, verheven Heer - Jan Kobus bespilet it oargel (7) Alles heeft zijn tijd - Choir4Hope; soliste Annelies Schep ûlf Peter Overduin (8) I Vow to Thee my County - Brassband 'Looft den Heer' fan Garyp (9) Sit net yn noed - Sjonggroep De Dobber fan Harich (10) Nabij Gods verheven troon - Mienskiplik sjongen yn Zaandam (11) De haven van rust - IMD Interkerkelijk Mannenkoor Drachten ûlf Freddy Veldkamp (12) Er is een God die hoort - Martin Mans op oargel en Sjouke de Vries op eufoanium

Prelude

19 juny 08:00 - 09:00 De oertinking hjoed komt fan Jak Verwaal, dûmny fan de Protestantse gemeente Stiens. De spyllist fan dizze wike: (1) De hemelen juichen - Mannekoar 'Looft den Heer' (2) Heer, ik kom tot U - Christelijk Ooststellingswerfs Mannenkoor ûlf Albert Spa (3) Heer, Uw Licht en Uw liefde - Schoolkoor van het Gomarusskollege vestiging Drachten ûlf Jochum Hoekstra (4) Psalm 116: God haw ik leaf (arr. Klaas Jan Mulder) - Lemster mannekoar mei solsit Luit van Dam ûlf Harm van der Meer, oargel Jan Overbeek (5) Vertouwen - IMD Interkerkelijk Mannenkoor Drachten ûlf Freddy Veldkamp (6) Dank U voor het leven - Gospelkoor en combo ûlf Henk Ruiter (7) Tel Uw zegeningen - Jostiband (8) Het Licht komt - Gospelkoor 'Bliid Boadskip Sjongers' ûlf Jan Hoogterp (9) Meer dan ooit - Mienskiplik sjongen yn Zaandam mei soliste (10) De Heer is mijn herder - Oargel, Geert van der Heide. Opname Omrop Fryslân 2022 Grifformearde tsjerke fan Bûtenpost (11) Er is een God die hoort - Urker Mannenzangvereniging 'Onger Oens' ûlf Jurie van den Berg, oargel Marinus ten Napel (12) Samen in de naam van Jezus - Mienskip sjongen mei op oargel Jaap Kramer  

Prelude

12 juny 08:00 - 09:00 De oertinking hjoed komt fan Ron Lafeber, dûmny fan de Protestantse gemeente fan de Gordyk. De spyllist fan dizze wike: (1) Lof en dank - Koor en samenzang (2) Opwekking 606: Veilig rustend in Uw armen, Heer / O, hart vol zorg - Stichting Opwekking (3) Eens als de bazuinen klinken - Mienskiplik sjongen yn de Grutte Tsjerke fan Harns (4) Een toekomst vol van hoop - Sela (5) Psalm 116 - Judith Sportel & Mienskiplik sjongen yn de St. Stephanustsjerke fan Hasselt (6) Tel uw zegeningen - Martin Mans op it oargel fan de 'Bovenkerk' yn Kampen (7) 'k Heb gehoord van een stad - Christelijk Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium (8) Psalm 150: Looft God, looft zijn Naam alom - Massale samenzang yn Kampen & Dordrecht (9) Mijn Jezus, ik u van U - Koor en orkest ûlf Jaco Mulder (10) Lichtstad met uw paar'len poorten - Urker Mannenkoor 'Hallelujah' ûlf Bert Moll, oargel Harry Hamer (11) Wat de toekomst brengen moge - Jochum Schuurman bespilet it oargel fan de Martinitsjerke yn Frjentsjer

Prelude

5 juny 08:00 - 09:00 De oertinking hjoed komt fan Bernard Terlouw, dûmny fan de Protestantse gemeente De Westereen. De spyllist fan dizze wike: (1.) Opwekking 674: Zie de stroom van Jezus' liefde - Chr. Gemengd koor 'Looft den Heer' út Notter ûlf Jan Quintus Zwart (2.) Hear wês mei ús - Kristlik Mingd koar Nije Moed fan Easthim (3.)JdH. 880: Wat de toekomst brengen moge - Christelijk Mannenkoor Emmeloord (4.) Liet 44: Dankt, dankt nu allen God (arr. Jitze Nicolai) - Nicolai Brass Menaam / Bûtenpost ûlf Ido Gerard Kempenaar (5.) Land of hope and glory - Vera Lynn (6.) Wachtet auf - Hulster Gemengd Koor ûlf Jo Ivens mei op oargel Sander van Marion (7.) Gebed om moed - Gerrit Nagel & sopraan Margje Dijkstra (8.) O liefde Gods, oneindig groot - Herv. Mannenkoor 'IJsselmuiden-Grafhorst' ûlf Jurriën Plender mei sopraan Femmy v/d Weg en achter it oargel Klaas Jan Mulder (9.) Psalm 84 fers 1 en2 - Mienskiplik sjongen mei op oargel Willem Hendrik Zwart (10.) Myn gebed (tekst Boukje Nijholt) - Johan Cnossen en op oargel Jan Andrys Dijkstra (11.) Juicht, o volken juicht - Mienskiplik sjongen met Feike Asma op oargel yn de grutte tsjerke fan Ede. (12.) Liet 242: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen - Harold Kooij & Ronald Knol op oargel en piano