PC Kafee

2 augustus 2022 18:00 - 19:00

We geane werom nei de bjusterbaarlike finale fan 2012. Mei twa winners oan tafel René Anema en Thomas van Zuiden. Thomas is krekt ophâlden as haadklasser, mar kin weromsjen op in hiel bysûndere karriêre. Ek de ferliezend finalist is der, Taeke Triemstra.Piet en Grada Grijpma út St. Jabik binne echte keatsleafhawwers. Alle wiken binne sy te finen op de keatsfjilden en no binne se te gast yn PC Kafee.