Kryst mei Sjerk, Bernard & Wim

25 desimber 2023 13:00 - 18:00

Sjerk Faber fan Easternijtsjerk wie ûndernimmer en lûkt no syn akkordeon wer gâns faker út de kast. Sake Hijlkema docht in greep út syn persoanlike muzikale oantinkens en tradysjes om de krystdagen hinne. Wim Douma is húsarts yn Kollum en, jawis, ek muzikant yn de frije tiid. Presintaasje is yn hannen fan Wim Brons.