Prelude

14 maaie 08:00 - 09:00

De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch ds. Marije Mazereeuw fan de PKN-gemeente Snits. De spyllist fan 14 maaie 2023: (1) St. Paul’s Catehedral Choir – Jesu joy of man desiring (2) West Aleta Singers – Abba Vader (3) Kees Deenik – ik heb geloofd en daarom zing ik (4) Loof den Heer Bitgummole – Looft. looft nu allen God (5) Edoza – Grote God wij loven U (6) Remco Hakkert – Wat de toekomst brenge moge (7) Huub Oosterhuis – Groter dan ons hart (8) Stephanie Struijk - Als de liefde maar blijft winnen (9) Ut Joazef Master Dreamer – We kinne net sûnder dream (10) Esther Tims – Ik zal er zijn (11) Wim Magré (oargel) en ARjan en Edith Post (trompet) – Fantasie Toccatine (psalm 33)

Prelude

1 oktober 08:00 - 09:00 De oertinking is fan ds. Renske Bosma - Romkema fan de PKN Tsjerke Wâldsein  spyllist 1. Heer ik komt tot U - Westerlauwers Mannenkoor  2. Total Praise - Joy for People  3. Er komen stromen van zegen - Urker Mannenzangvereniging Onger Oens  4. Nader mijn God tot u - IMD Drachten 5. Pelgrimsgebed - Amanda Strydom  6. Genade zo oneindig groot - EO Ned zingt  7. Wy kinne net sûnder dream - Pabo de Him 8. The Lord is my shepherd - Jo Stafford & Gordon Macrae  9. Liefde - Ooststellingwerfs Mannenkoor  10. Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta - EO Zingt  11. Kyrie Eleison - Taizé  12. Amazing Grace - Edoza  13. Psalm 68 - Martin Mans (orgel) 

Prelude

24 septimber 08:00 - 09:00 De oertinking fan hjoed wurdt fersoarge troch dûmny Coos Boomsma út Drylts, emearitus predikant binnen de PKN (1) Frysk mannen Ensemble - Abba Vader (2) Cantemus Dominum - In spyltúch bin ik yn Gods hân (3) Esther de Jong - Your raise me up (meartalich) (4) Grifformeard Mannekoar Drachten - psalm 105 (5) Cantate cum Gaudio - De Hear is myn hoeder (6) DC Lewis - Mijn gebed (7) Pro Rege Dokkum - Lichtstad met uw paarlen poorten (8) Kwartettekoar - Hear wês mei ús oant in oare kear (9) London Händel Orchestra en koar - Halleluja (10) Qlassy - Tienduizend redenen (11) Everhard Zwart, Arjan en Edith Post - Dankt, dankt nu allen God

Prelude

17 septimber 08:00 - 09:00 De oertinking fan hjoed wurdt fersoarge troch dûmny Kersten J. Bijleveld, dûmny fan de fuortsette Griffomearde tsjerke fan Boarnburgum en Koartehimmen. (1) Lemster Mannekoar - Oan Jo de lof (2) Ubi Caritas et amor - Taizé liet (3) Esther Tims - Ik zal er zijn (4) Black Dykes Mills Band - Oh Jesulein süs (5) Laus Deo Warkum - Eens komt de nieuwe morgen (6) NL Zingt - Welk een vriend is onze Jezus (7) Roder jongenskoor - The Lord bless you and keep you (8) Aafje Heynis - Wil U o God mijn dank betalen (9) Gemeentesang Mauritiustsjerke Drylts - Ljocht dat ús ropt (10) Groot Mannenkoor Noord-Nederland - Dank sei Dir Herr (11) NL Zingt - Volle Verzeek'ring (12) Jan Bergsma op Reil-oargel - psalm 75

Prelude

10 septimber 08:00 - 09:00 De oertinking wurdt hjoed fersoarge troch dûmny Teije Osinga fan Frjentsjer, emearitus predikant binnen de PKN.   (1) Eaglefield - Nim my mei (2) Cantate Cum Gaudio - Waarom, o God waarom (3) Priests - How great thou art (4) Abba Vader - Johannes de Heer (5) Kombo Anna Hoekstra - Pylgersbea (6) EO Nederland Zingt - Er is een God die hoort (7) Liefde eenmaal uitgesproken - opname út de tsjerketsjinst fanút Easterwâlde op 25 july 2021 (8) EO Nederland Zingt - Psalm 25 (9) De Dobber - En Jezus stie op alle merken (10) Chr. Mannenkoar Westerlauwers - Vaste rots van mijn behoud (11) The Scottish Festival Singers - All to Jesus (12) Wim van der Panne - Op bergen en in dalen