HEA! Ferklaaiersklean yn de útferkeap

Mear as 20 jier koe elk der terjochte foar ferklaaiersklean foar karnaval, toaniel of feest. Mar no dogge Teatske en Jan Sikke Jongsma fan De Theaterwinkel yn Grou harren enoarme kolleksje fan de hân. De sûnens en de leeftiid begjinne mei te spyljen. Mar de útferkeap fan al dy kostúms, huodden en prûken giet wol mei pine yn it hert.
HEA! Téaterwinkel Grou