Liveblog | 22 july 2020

Simmerblog: Simmer yn Burdaard

It is simmer yn Fryslân! Dizze simmer meitsje de ferslachjouwers fan Omrop Fryslân in toer fan acht wiken troch ús provinsje.
Bywurke: 22 july 2020, 18:01
woansdei 22 july 2020
18:00

Ein fan dit simmerblog

Wy slute it simmerblog ôf foar hjoed. Tongersdei is Simmer yn Fryslân der wer. Dan binne wy yn Wommels. Oant moarn!
18:00

Simmer yn Burdaard

17:20

Russyske opera

It grutte multyfunksjonele gebou yn Burdaard lûkt net allinnich ynwenners fan it doarp oan, mar ek út de fiere omkriten oant yn Grinslân en Drinte ta wei. Yn it gebou is in sels teaterseal en in swimbad, dêr't benammen bern les krije. Fierders is der ek in fitnessseal en in biblioteek. Hûndert frijwilligers soargje derfoar dat alles goed giet yn it mfs.
En al binne it ûnwisse tiden mei de corona, it programmaboekje foar nei de simmer en begjin takom jier is al wer klear. Under oare in Russyske opera komt nei Burdaard.
Ruurd Jan Torensma fan de aktiviteitekommisje
Ruurd Jan Torensma yn de hal fan it mfs yn Burdaard © Omrop Fryslân, Willem de Vries
16:15

Burdaard hat eigen bierke

Burdaarder Blond is ûntwikkele troch in offisjele bierkarmaster út it doarp. In brouwerij yn Aldtsjerk soarget foar de produksje fan it bier. Op it etiket stiet in skilderij fan Ruurd Wiersma. De opbringst fan de ferkeap fan it Burdaarder bier giet nei aktiviteiten yn it multyfunksjoneel sintrum yn it doarp.
Ferslachjouwer Willem de Vries praat mei Minne Jansma en Edwin Boonstra oer it Burdaarder bierke
Edwin en Minne mei it Burdaarder Blond-bierke © Omrop Fryslân, Willem de Vries
15:10

Hobbymuseum DAF kin wol nij âld guod brûke

Auke Spieksma is DAF-gek. Hy hat goed 45 jier frachtweinsjauffeur west en runt no foar de leafhawwerij 'in museumke'. Dêr is njonken in kolleksje miniatuer-DAF-trucks ek oar âld guod te sjen út de jierren '50, '60 en '70. Syn soan Jan -'de brommerman' - soarget foar de motorisearre twatsjillers yn it hobbymuseum. Heit en soan binne net benaud foar smoarge hannen, Wol gauris besykje se mei reparaasjes it guod te meitsjen of te ferbetterjen.
Wêr't de leafde weikomt? Auke: "Us heit hie foarhinne twa frachtauto's foar it ferfier fan griente en fruit. Mei de iene gie er nei de feilings en mei de oare sutele er it guod út by grientemanlju yn de omkriten del." It DAF-hobbymuseum yn Burdaard is bliid mei nije ynbring.
Auke Spieksma neamt it mei klam 'in museumke'
Auke Spieksma © Omrop Fryslân. Willem de Vries
13:40

Feestje

"Us mem mei graach naaie". Mei dêrom hat Wilma no tegearre mei har mem Hannie in loads fan 300 kante meter yn Burdaard mei dêryn in kleanferhier en in winkel yn feestartikels. Foar de namme fan de saak hawwe se de eigen nammen gearfoege: Wille fan Wilma en Ha fan Hannie. It betsjut yn it Frysk ek nochris 'plezier hawwe'. De klean helje se út België en wat net te krijen is, meitsje se sels.
Wilma Drost fan Wille Ha
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
12:40

Wat spilet der yn it doarp Burdaard?

Yn Burdaard komme nije huzen, de rekreaasje wurdt útwreide en it yndustryterrein is ek aardich yn ûntwikkeling. Ferfelend is wol dat dat njonken de camping leit. Undernimmer Symen Jansma oer de útwreiding yn it doarp. Kin dat allegearre sa ticht by-inoar? En komt der letter noch mear útwreiding as de plannen fan no útfierd binne?
Undernimmer Symen Jansma oer de útwreiding yn Burdaard
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
11:40

Eardere bakkerij fan Burdaard is farskwinkeltsje wurden

Yn it doarpswinkeltsje net fier fan de brêge is fan alles te keap. Ek farsk iten lykas griente, fleis en bôle. Acht jier ferlyn hâlde de bakker fan Burdaard dermei op en doe binne Otte en Ineke deryn kaam.
Fanwege de corona kinne der net mear as twa klanten tagelyk yn de winkel. De eigeners moatte it foaral fan de Burdaarders hawwe en dy komme der ek om yn te keapjen. Dat der simmerdeis ek in soad toeristen komme, is in moaie ynstruier.
Bakt wurdt der net mear. In bakker út de buert bringt moarns betiid farske bôle, Mar broadsjes en croissants ôfbakke dogge Otte en Ineke noch wol sels. En dan rûkt it lekker yn it winkeltsje fan 25 kante meter.
Ferslachjouwer Willem de Vries yn wat er sels neamt 'de minymarket'
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
10:40

Mûne De Zwaluw

By de haven fan Burdaard stiet in mûne. Dy is noch yn wurking. It moal dat dêr meald wurdt, is it te keap yn it winkeltsje. Jan Tollenaar docht it mûnderswurk al mear as tritich jier. Hy keapet it weet en de rogge sels yn en sutelet it moal foar in part ek sels út. Tollenaar kin der humoristysk by komme: "En no moat der meald wurde, bliksem."
Ferslachjouwer Willem de Vries is yn de mûne
© Omrop Fryslân, Willem de Vries
10:15

Museum Ruurd Wiersmahûs

Alle muorren yn de keamer, it plafond en sels syn eigen skuon. Op de kachel, de tafel en de stuollen nei is hast alles beskildere yn it wenhûs fan de Burdaarder molkfarder Ruurd Wiersma (1904-1980).
Wierma syn skilderstyl kinst omskriuwe as 'fleurich en nayf'. Mar sa'n fleurich man wie Ruurd net, fertelt rûnlieder Pieter Jansma. "In soad minsken yn it doarp wisten net iens dat er Wiersma fan achternamme hiet. Hy stie bekend as Ruurd de Boaze, net sa'n noflik man."
Yn it Ruurd Wiersmahûs is alles beskildere
10:00

Maarten van der Weijden

Yn 2018 kaam Maarten van der Weijden op syn earste alvestêdeswimtocht tsjin kanker net fierder as Burdaard. Op it plak dêr't er út it wetter helle waard, stiet no in monumintsje. Ronald Noppers is ien fan de inisjatyfnimmers fan it byld, makke troch keunstner Hans Jouta fan Ferwert. Noppers hat sels ek in soantsje ferlern oan kanker.
It byld fan Maarten, swimmend tusken allegearre hannen, stiet foar it doel dêr't er foar swom: mei-inoar safolle jild ophelje foar de bestriding fan kanker. In jier letter, yn 2019, swom Maarten van der Weijden de tocht nochris en doe helle er it wol.
Ronald Noppers oer de betsjutting fan it byldsje fan Maarten van der Weijden
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
09:45

Oanstekdoarp oan de Alvestêderûte

Burdaard leit oan de Ie tusken Dokkum en Ljouwert. Ferslachjouwer Johanna Brinkman praat mei Nelly Folkertsma en Sjoukje Poortinga fan Doarpsbelang.
Burdaard stiet bekend om't de Alvestêdetocht dêrtochhinne komt. It is echt in plak om oan te stekken, fertelt Nelly Folkertsma. "It is no ek allegearre drokte mei boaten, fytsers en kuierders."
De rivier de Ie splyt it doarp om sa te sizzen midstwa. Foarhinne hearde it part noardlik dêrfan net by Burdaard. It hiet Wânswert oan de streek en it hearde by de gemeente Ferwerderadiel. It súdlike diel - Burdaard - hearde by Dantumadiel.
Ferslachjouwer Johanna Brinkman yn petear mei Doarpsbelang
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
tiisdei 21 july 2020
09:30

Wolkom yn Burdaard

Goeiemoarn en wolkom yn dit simmerblog. Simmer yn Fryslân is woansdei te gast yn Burdaard. Ferslachjouwers Johanna Brinkman en Willem de Vries dogge de hiele dei ferslach.
Tiisdei wie Simmer yn Fryslân yn Peazens-Moddergat. Dat kinne je hjir weromlêze.