Fideodeiboek: "Het bracht bij sommige mensen achterdocht met zich mee, of vereenzaming"

Ed Toeange praat yn syn vlog mei twa kollega's fan de HIC-klinyk fan de GGZ op It Hearrenfean. Yn dizze 'High Intensive Care' klinyk behannelje Veerle Vel en Remco Zielstra minsken dy't in akute psychiatryske krisis ha. Foaral Veerle, dy't begelieder is, sjocht dat minsken somtiden net goed mei de coronamaatregels omgean kinne. Mar oaren fine it ek hiel noflik dat minsken net ticht by harren yn de buert komme.
Ed Toeange
Mear vlogs fan Ed Toeange en de oare vloggers fan de rige 'Berjochten út it hert' sjen? Dat kin fia dizze dossierside.