HEA! Genietsje fan it Waad

Dit jier gjin noflike reis mei it camperbuske nei Portugal of Noarwegen. Dirkjan Lindeijer en syn frou út West (Drinte) genietsje dizze dei fan it sintsje en de rêst by de seedyk by Holwert. En as it efkes skikt pakt Lindeijer syn sketsblok derby om moaie natuertekeningen te meitsjen fan de omjouwing dêr't se binne.
HEA! Tekenje oan 'e dyk