Fideodeiboek: "Learlingen ha op in oare wize ynfolling jûn oan de lêste skoaldei"

Gewoanwei helje eksamenstudinten grutte stunts út op harren lêste skoaldei, mar net dit jier. Gerrit Zandbergen is dosint op it Drachtster Lyceum en fertelt deroer yn syn vlog. De learlingen op syn skoalle ha yntusken wol in oare wize fûn om harren skoalperioade ôf te sluten.
Gerrit Zandbergen vlog
Mear vlogs fan Gerrit Zandbergen de oare vloggers fan de rige 'Berjochten út it hert' sjen? Dat kin fia dizze dossierside.