Hy is de iennige noch aktive sporter fan Nederlân: Johan Teake Dekker

Hy is miskien wol de iennige sporter yn Nederlân dy't dit wykein yn aksje komme mei: Johan Teake Dekker. Hy is dammer en soe dit wykein besykje it wrâldrekôr kloksimultaan damjen te ferbetterjen. Tsjin 46 tsjinstanners. Mar dat giet troch de coronakrisis net troch. Toch betocht hy foar dit wykein wat oars.
Ynternetrepo Johan Teake Dekker