Fideodeiboek: "Bliid dat de bewenners by ús binne"

It is folle stiller yn de Herbergier yn Harns. Hjir wenje minsken mei deminsje en gewoanwei spilet de soan fan ien fan de bewenners piano. Yn har fideodeiboek fertelt Ans Visser oer de oplossing dy't se hjirfoar fûn ha. Ans docht mei oan it vlogprojekt fan Omrop Fryslân 'Berjochten ut it Hert'. Mei in netwurk oan minsken út de hiele provinsje lit Omrop Fryslân fan binnenút sjen wat der spilet.
Vlog Ans Visser
Ans Visser en de oare vloggers folgje? Dat kin fia dizze dossierpagina.