Liveblog | 23 maart 2020

Coronanijs moandei 23 maart: Tiisdei mear dúdlik oer gefolgen foar skoallen en sport

Yn dit liveblog melde we it lêste nijs oer it coronafirus yn Fryslân.
Bywurke: 8 april 2020, 10:59
moandei 23 maart 2020
23:02

Ein fan dit liveblog

Oant safier it liveblog fan moandei 23 maart oer de coronakrisis. Wy sette noch ien kear de belangrykste punten út dit liveblog op in rychje:
Moandei is der in nij liveblog. Dan wurdt ûnder oare bekend wat de útwurking fan de maatregels is foar it ûnderwiis en de sport.
Op de radio begjint om 6.00 oere de útstjoering fan Fryslân Fan 'e Moarn. Dêryn reagearje de organisaasjes fan de Fytsalvestêdetocht en de Slachtemaraton op it net trochgean fan har eveneminten. Fierder bellet presintator Hans Koster mei boubedriuw Friso yn Snits en lânbou-organisaasje LTO Noord oer wat de gefolgen binne foar har sektoaren. Carla Engelsma fertelt oer thúsûnderwiis yn dizze perioade en boargemasters Buma (Ljouwert) en Kramer (Noardeast-Fryslân) fertelle hoe't sy de coronakrisis oanpakke.
22:56

Lyts Sûkerfeest

De nije maatregels fan it kabinet betsjutte ek dat grutte gearkomsten by de ramadan en it Sûkerfeest net tastien binne. De ramadan begjint dit jier op 23 of 24 april en duorret in moanne. Dêrnei folget tradisjoneel it Sûkerfeest, dat faak fierd wurdt mei famylje en freonen. Dat kin no allinnich yn lytsere groepen. "We zijn in overleg met de moskeeën om te kijken hoe we hier nu mee moeten omgaan", seit Said Bouharrou, vicefoarsitter fan de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland. "We zijn bijvoorbeeld aan het kijken of we de gebeden tijdens de ramadan kunnen livestreamen, zodat mensen vanuit huis mee kunnen doen."
22:32

Maatregels Feriene Keninkryk

Premier Boris Johnson fan it Feriene Keninkryk hat jûn ek nije maatregels oankundige. Minsken moatte dêr thúsbliuwe en winkels moatte ticht. "Ik jou de Britten jûn in hiel ienfâldige opdracht: jo moatte thúsbliuwe", sei er. Boppedat warskôge Johnson dat de plysje hanthavenje sil en boetes útdiele kin.
22:02

Loketten zzp'ers iepen

De earste loketten yn Nederlân dêr't zzp'ers tsjin soepelere betingsten bystân oanfreegje kinne, binne iepen. Net yn alle gemeenten wurdt it jild dizze wike al oermakke oan de zzp'ers. De gemeenten dy't dizze wike al útbetelje, sjitte dat jild foar. Dat krije se letter werom fan it Ryk. "Deze week wordt duidelijk hoe we de ondersteuning van zelfstandige ondernemers landelijk gaan organiseren", seit in wurdfierder fan it ministearje fan Sosjale Saken. "Wij zijn daar intensief over in gesprek met gemeenten. Alles is erop gericht dat gemeenten zo snel mogelijk aan de slag kunnen."
21:56

Maatregels Ljouwerter Lyceum

It Ljouwerter Lyceum fynt it net mear ferantwurde om toetsen ôf te nimmen. "Dit gaan we op een andere manier organiseren: online en mondeling, dat laatste uiteraard digitaal", skriuwe se yn in mail oan de learlingen en âlders. "Er wordt net bekend gemaakt dat minister Slob morgen een besluit neemt over het examen. Daarover volgt dus ook vanuit onze school binnenkort bericht."
It skoalgebou is tiisdei- en woansdeitemoarn iepen, sadat learlingen materiaal ophelje kinne. As it net nedich is om te kommen, moatte learlingen thús bliuwe.
21:31

Guon maatregels dochs noch oant 6 april

21:27

Tiisdei ek mear dúdlik oer eksamens

Tiisdei wurdt nei alle gedachten in beslút nommen oer it wol of net trochgean fan de skoaleksamens. Dat seit it ministearje fan Underwiis. Ferskate ûnderwiisbûnen rôpen de oerheid al op om de eksamens te skrassen, nei de ferskerpe maatregels fan moandei.

'Gaoatyske situaasje'

Ien fan de maatregels is in ferbod op alle gearkomsten oant 1 juny. Minister Grapperhaus seit dat foar skoallen oare regels jilde. "Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er deze week leerlingen schoolexamens gaan maken. Dat kun je niet verwachten", seit foarsitter Eugenie Stolk fan ûnderwiisbûn AOb.
De VO-Raad hat it oer in 'gaoatyske situaasje'. "Er is na de persconferentie van het kabinet grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen", seit de koepel yn in ferklearring.
21:15

'Olympyske Spelen wurde útsteld'

It Kanadeeske IOC-lid Dick Pound hat tsjin de krante USA Today sein dat de Olympyske Spelen fan Tokio útsteld wurde. "It stiet noch net fêst hoe't we fierder geane, mar de Simmerspelen begjinne net op 24 july, dat wit ik wol", seit Pound. "Op basis fan de ynformaasje dy't it IOC no hat, wurde de Olympyske Spelen útsteld." Neffens Pound is de kâns grut dat de Spelen útsteld wurde nei de simmer fan 2021.
21:08

Sportbûnen ferwachtsje gau dúdlikheid

Sportkoepel NOC*NSF en fuotbalbûn KNVB ferwachtsje gau mear dúdlikheid te hawwen oer de nije maatregels fan it kabinet. Alle gearkomsten oant 1 juny binne ferbean, wat betsjut dat trainingen en wedstriden oant dy tiid net trochgean meie.

Tiisdei mear dúdlik

"De sport staat volledig achter de maatregelen die het kabinet treft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan", seit in wurdfierder fan NOC*NSF. "Wat dit voor de planning van de topsportprogramma's betekent, is ons nog niet duidelijk omdat we nog niet goed weten wat er bijvoorbeeld over sporttrainingsaccommodaties bepaald is. Nu zijn die in ieder geval tot 6 april dicht. We wachten de uitleg en regelingen verder even af. Het zal dinsdag wel helder worden."
De KNVB bepraat tiisdei mei de klups yn it betelle fuotbal oer wat de gefolgen binne foar de kompetysjes. It bûn is al yn petear mei it kabinet oer wat de maatregels betsjutte foar de sport.
20:50

Grutte eveneminten geane net troch

Organisaasjes fan ferskate grutte eveneminten yn Fryslân ha moandei bekend makke dat de eveneminten dit jier net trochgean kinne. Dan giet it ûnder oare om de Fytsalvestêdetocht (1 juny), de Slachtemarathon (13 juny) en it Oranjewoudfestival (29 maaie oant en mei 1 juny).
20:41

Oersjoch fan de nije maatregels

De nije maatregels fan it kabinet:
20:23

Utjouwer kranten fierder yn de problemen

De NDC Mediagroep, dat de útjouwer is fan ûnder oare de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd, docht in berop op it needfûns fan it kabinet. Troch it coronafirus ferwachtet NDC dat de ynkomsten út advertinsjes flink weromrinne sille en dat in berop op it needfûns needsaaklik is.
19:35

Gefolgen foar fuotbal net bekend

De KNVB wit noch net wat de gefolgen foar de fuotbalkompetysjes binne. No't alle gearkomsten oant 1 juny ferbean binne, soe dat betsjutte kinne dat der oant dy tiid ek net fuotballe wurde kin. "Maar de consequenties zijn nu nog onbekend", seit in wurdfierder fan de KNVB.
19:27

Nije maatregels

It kabinet komt mei trije nije maatregels tsjin de fersprieding fan it coronafirus: alle gearkomsten oant 1 juny binne ferbean, boargemasters krije de mooglikheid om te hanthavenjen op de maatregels en der wurde boetes útdield as de maatregels oertrêden wurde.
18:53

Bossche Bollen nei Drachten

De Brabânske kultuerstichting Pacte des Sygnes is sikehûs Nij Smellinghe sá tankber foar de opfang fan Brabânske coronapasjinten, dat se moandei 150 Bossche Bollen ôfleverje yn Drachten. "We werden er gewoon emotioneel van dat de Brabanders bij jullie welkom zijn."
18:30

Parsekonferinsje

De krisiskommisje fan it kabinet hat moandei wer praat oer maatregels tsjin de fersprieding fan it coronafirus. Om likernôch 19.00 oere komt der in parsekonferinsje. Dy is live te folgjen op Omrop Fryslân Radio. It wichtichste nijs út dy parsekonferinsje melde we ek yn de Omrop-app en op omropfryslan.nl.
18:24

Spesjale testlokaasje

Yn de Camminghahal op sportpark Kealledykje yn Ljouwert wurdt in lokaasje ynrjochte om minsken te testen. "De testlocatie in het Kalverdijkje in Leeuwarden is alleen bedoeld voor mensen die worden uitgenodigd om getest te worden", seit Margreet de Graaf fan de GGD. "Dat zullen voornamelijk zorgverleners zijn. Doel is dat we goed in beeld hebben hoeveel besmettingen er binnen deze doelgroep zijn. We zijn namelijk voortdurend aan het werken met schaarste, daar zijn alle maatregelen op ingericht."
17:25

Orkest oefenet ek thús

16:38

Drokte yn Fryslân ôfrûne wykein behearsber

Lang net elkenien yn Nederlân hâldt him oan de ôfstân fan oardel meter. Op it ynternet sirkulearje bylden fan drok besochte bosken en túnsintra. Neffens Ljouwerter boargemaster en foarsitter fan Veiligheidsregio Fryslân Sybrand Buma foel dat yn Fryslân noch wol ta. "De situatie was hier goed beheersbaar." Dochs ropt er minsken op om foarsichtich te wêzen en goed te harkjen nei de advizen fan it RIVM.
Watfoar maatregelen kin it kabinet noch mear nimme, sûnder it lân gelyk hielendal op slot te setten mei in lockdown? Moandeitejûn praat Buma mei de foarsitters fan de oare Veiligheidsregio's yn Nederlân oer eventuele oanfoljende maatregels.
Buma
16:33

Supermerken draaie mear omset

Supermerken yn Nederlân ha yn de twadde wike fan maart 35% mear omset draaid as yn deselde wike in jier earder. Dêrmei wie de omset ek heger as yn de wike foar de krystdagen. Dat is tradisjoneel de 'bêste' wike foar supermerken.
16:31

It ambulânspersoniel fan Kijlstra wie ûnder de yndruk fan de situaasje yn Brabân

Kijlstra ambulance personiel bot ûnder de yndryk
16:09

Spesjale boat foar Amelanners

Wa't op It Amelân wennet of ferbliuwt en it coronafirus hat, kin mei in spesjaal makke boat rap nei de haven fan Holwert brocht wurde. It inisjatyf komt fan Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV Fryslân). De boat is beskikber steld troch Veltman Marine Services. Achterop sit in kontenerunit. Nei wat oanpassingen, lykas elektrisiteit foar de apparatuer, wie it skip mei unit snein klear. It is 24 oeren deis beskikber. Der ha noch gjin coronafearten west.
"We kunnen in een kwartier de vaste wal bereiken", seit eigener Richard Veltman. Syn bedriuw op It Amelân rjochtet him op ad-hoc ferfier fan persoanen en guod oer wetter.
"Toen ik vrijdag door RAV Fryslân werd gebeld, heb ik gelijk een van onze boten beschikbaar gesteld. We konden vanaf vrijdagmiddag varen, maar eerst zonder unit. Dan hadden mijn medewerkers beschermende kleding gedragen en hadden we alles goed ontsmet. Met de unit loopt alles gescheiden. Het ambulancepersoneel en de patiënt komen aan boord en gaan in de unit, wij zitten in de stuurhut."
15:54

Ticht of iepen, it makket dit túnsintrum net hiel folle út

Tunsintrum Marsum makket him op foar drokte
15:52

Maatregels Liander

Netbehearder Liander ropt minsken om ek oardel meter ôfstân te hâlden fan syn meiwurkers. It personiel fan Liander is gewoan oan it wurk. De aktiviteiten fan de netbehearder hearre by it fitale wurk dat dien wurde moat.
Meiwurkers fan Liander binne dei en nacht dwaande om steuringen te ferhelpen. En se wurkje ek oan it enerjzynet, om dat betrouber te hâlden en takomstbestendich te meitsjen. By dat wurk hâlde de Liander-meiwurkers har oan de coronamaatregels, bygelyks it oardel meter ôfstân hâlde. It bedriuw ropt elkenien op dêr ek oan mei te wurkjen, ek as it ûnderhâldswurk by minsken thús is. Dat gebeurt op it stuit allinne as it needsaaklik is.
15:37

Statistiken

Fan de 4.749 coronapasjinten yn Nederlân binne der 1.230 opnommen yn it sikehûs, meldt it RIVM. In part dêrfan is alwer út it sikehûs. De measte opnommen pasjinten binne tusken de 75 en 79 jier. De minsken dy't ferstjerre, sitte it meast yn de kategory 80 oant 84 jier.
15:33

27 Brabânske coronapasjinten

Yn de Fryske sikehuzen binne 27 coronapasjinten opnommen út Brabân wei. Trije fan harren lizze op de intensive care fan it MCL. Fierder lizze op de klinyske ôfdieling fan it MCL fjouwer pasjinten, yn it Antoniussikehûs yn Snits fiif en yn de Tjongerskâns op It Hearrenfean trije. Nij Smellinghe yn Drachten hat de measte Brabânske coronapasjinten opnommen: 12.
15:09

GGZ krijt fjoerwurkbrillen

14:51

Ek yn it gemeentehûs fan De Fryske Marren binne skermen pleatst

14:38

Lanlik 34 nije deaden

It tal Nederlanners dat stoarn is oan it firus, is no 213. Dat wie 179.
Yn totaal binne der no 4.749 positive gefallen, wêrfan 1.230 yn it sikehûs opnaam binne. It totale tal besmettingen leit heger, want net elkenien wurdt noch test.
14:11

Friezinne Erna Brinkman yn Italië: "Nederland loopt een paar weken achter op ons"

Yn Nederlân sitte we no in wike binnendoar, mar yn Italië duorret de coronakrisis al mear as in moanne. Ald-topfollybalster en Fries om utens Erna Brinkman wennet al jierren yn Italië en fertelt ús oer hoe't de situaasje dêr no is.
14:07

Berne-ôfdieling MCL ropt op: 'Bliuw thús'

Ferpleechkundigen fan de berne-ôfdieling fan sikehûs MCL yn Ljouwert roppe elkenien op om sa folle mooglik thús te bliuwen. En dat diene sy yn it Frysk.
13:45

Deadetal yn Spanje giet omheech

Yn Spanje giet it tal minsken dat stjert troch corona flink omheech. Neffens it ministearje fan Folkssûnens kamen der yn de lêste 24 oeren 462 stjergefallen by. Dêrmei komt it totaal stoarne coronapasjinten út op 2182. Spanje stiet op plak trije, efter Itaalje en Sina kwa oantal stjergefallen.
13:42

Peaskefjurren dôvje út

In soad Peaskefjurren gean dit jier net troch. Benammen yn it noarden fan it lân is it Peaskefjoer in iuwenâlde tradysje. Ferline jier mocht de fik der ek al net yn. Doe fanwege de hurde wyn en drûchte yn it lân.
13:41

Ien treast: do bist net de iennige dy't thús bliuwe moat...

Yn mar leafst fyftich lannen en gebieten wurde minsken frege om thús te bliuwen om besmetting mei it coronafirus foar te kommen. Al mei al giet it om goed in miljard minsken. Dat hat it Frânske parseburo AFP útrekkene.
13:38

Ek AEX hat it dreech

Ek op de oandielebeurs is it coronafirus dúdlik te merken. De AEX-yndeks notearre krekt foar tolve oere fan 'e middei 3,1 prosint yn de min. Ek yn Londen, Frankfurt, Milaan en Parys sakken de oandielebeurzen.
12:58

Bemoedigjende keunst yn Ljouwert

Wa 't de ôfrûne dagen noch yn Ljouwert west hat, hat se miskien wol sjoen: fleurige tekeningen mei bemoedigjende teksten yn it Ingelsk, Nederlânsk en Frysk. 'Bliuw sûn en wês leaf' en 'Ik bin der foar dy'. De tekeningen bin makke troch de Ljouwerter stedskeunstner Cote Create, it pseudonym fan Maria José Jara Veragua út Sily.
"In soad minsken binne op dit stuit iensum en oerweldige. Mei de tekeningen kin ik harren wat bliidskip jaan." Se hat in soad moaie reaksjes krigen op de tekeningen. Se binne op ferskate plakken yn de stêd te sjen, bygelyks op it Saailân en by de Aldehou.
12:51

Túnsintrum De Leeuw klear foar drokte

By túnsintrum De Leeuw yn Marsum meitsje meiwurkers harren klear foar grutte drokte. No't it kabinet oankundige hat dat der moandeitejûn om 18.30 oere in parsekonferinsje komme sil, binne der in soad minsken dy't noch gau nei it túnsintrum of de boumarkt gean. "Ook wel logisch, want iedereen wordt toch een beetje depressief van deze situatie. Dan kunnen wij ze nog opvrolijken."
12:28

Fjouwer nije besmettingen yn Fryslân - totaal komt út op 40

Der binne 4 nije besmettingen mei it coronafirus yn Fryslân fêststeld de ôfrûne 24 oeren. Dat hat de GGD Fryslân moandeitemoarn bekend makke. Dêrmei komt it totaal oantal Fryske coronapasjinten no út op 40.
12:20

MCL tankber foar al it skonken guod, mar kom it net sels nei it sikehûs bringen

11:43

Dochs in boek helje yn de byb fan Drachten

Fanatike lêzers kinne dochs harren boeken ophelje by de bibleteek yn Drachten. Fia de webside kinne minsken harren foarkar oanjaan foar boeken, dvd's, cd's en tiidskriften. Dy lizze dan klear yn de bibleteek. Boeken kinne wer ynlevere wurde fia de ynleverbus oan de sydkant fan de byb. De boeken gean dan yn karantêne.
11:39

Gemeentehûzen allinnich noch op ôfspraak beskikber

De gemeentehûzen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel binne ticht. In besite oan it gemeentehûs kin allinnich noch op ôfspraak. Dêrfoar moatte besikers kontakt opnimme mei it gemeentehûs fia 0519 29 88 88.
11:36

Lanlik sintrum foar it ferdielen fan coronapasjinten

It ferdielen fan coronapasinten oer ferskate sikehûzen yn hiel Nederlân bart fan no ôf yn in spesjaal opset lanlik koördinaasjesintrum, dat yn it Erasmus sikehûs yn Rotterdam boud is. Fanút it sintrum besjogge eksperts wêr't noch bêden op de Intensive Care beskikber binne en hoe folle.
11:27

De flagge giet út!

De Dokkumer Flaggesintrale hat in spesjale coronaflagge makke. De flagge hat as tekst 'Met elkaar, voor elkaar' en is in oade oan alle beroppen dy't op dit stuit yn de coronakrisis ekstra hurd wurkje. De opbringst fan de flagge giet nei it Reade Krús.
© Dokkumer Vlaggencentrale
11:20

Goed nijs fan ús buorlju yn Dútslân

Yn Dútslân nimt it tal coronabesmettingen stadichoan wer ôf. Oft dizze trend trochset, kin it Dútske sûnensynstitút Robert Koch-Institut woansdei pas sizze. It regear yn Dútslân kundige snein fierdere maatregels oan, lykas in kontaktferbod. Minsken meie bûten mar mei syn beiden rinne, útsein famyljes.
10:57

Bliuwsto binnen?

In opfallende tekst yn Ljouwert. Dêr hawwe de bewenners fan in hûs oan de Noardersingel op harren rút it folgjende boadskip plakt: "Wij blijven binnen... Doet u dat ook?"
© Anton Kappers
10:53

Hâld op mei lamkes knuffeljen

Boskwachter Joke van der Lei ropt minsken op om net mei jonge lamkes op de foto te gean. Se docht dat út namme fan eigener Anne van Riezen en syn dochter. "Mensen proberen een selfie te maken en rennen er achteraan. We raken iedere dag lammetjes kwijt. Ik kan wel janken!" Fanwegen it coronafirus gean minsken hieltyd mear nei bûten de natoer yn. Dat soarget foar problemen.
© ANP Foto
10:45

Prins Constantijn komt op foar ûndernimmers

Prins Constantijn ropt op syn Twitter-account bedriuwen op om harren faktueren op tiid te beteljen. "De neiging op de meeste financiële afdelingen zal zijn om betalingen van uitstaande rekeningen uit te stellen", sa typt de prins. "Dit is funest voor zzp'ers, mkb, start-ups. Draag bij en betaal je rekeningen!"
09:43

Boekhannel Van der Velde dochs wer iepen

Hast alle festigingen fan boekhannel van der Velde gean op in oanpaste wize wer iepen. Der kinne dus allinne boeken ophelle wurde en der kin ek allinne mei pin betelle wurde. Hoe't it allegear yn syn wurk giet is te lêzen op de webside fan de boekhannel.
09:31

Ek oare supermerken tinke om de âlderein

Ek ferskate oare supermerken tinke ekstra om de âldere besikers. Sa hat supermerk Lidl in spesjale kassa foar de âlderein.
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
09:08

Betiid boadskipje yn Damwâld

Supermerk Albert Heijn yn Damwâld hat moandeitemoarn de winkel ekstra betiid iepene foar de âlderein. Fan sân oant acht oere koene sechtichplussers rêstich winkelje. Ien fan harren wie frou Talma. "Ik ha de wekker der spesjaal foar set. Ik kin letter altyd noch wol efkes sliepe yn de stoel."
© Omrop Fryslân, Johanna Brinkman
08:39

Positive berjochten

Sa no en dan binne der ek noch positive berjochten yn de coronakrisis, meldt Praat mar Frysk.
07:36

Coronafirus makket tsjerken kreatyf

"De coronatiid freget om in soad kreativiteit fan tsjerken." Dat seit dûmny Harrie Strubbe fan de protestantske gemeente Terpoarte. No't tsjerketsjinsten net trochgean kinne, wol Strubbe op de webside fan de tsjerkemienskip alle dagen in bydrage sette. "Ik tink oan in kollum of in meditaasje."
Dûmny Harrie Strubbe
07:10

Sjinkie Knegt komt mei kreative karantêne-tips

'Helje de Lego fan souder.' Dat is de tip fan shorttracker Sjinkie Knegt fan Bantegea. Sjinkie hat noch mear karantêne-tips no't elkenien binnen sitte moat fanwegen it coronafirus. Sels hat er dêr in soad ûnderfining mei thús sitten, om't er nei syn ûngelok mei de houtkachel, wêrby't er slim ferwûne rekke, lange tiid thús werstelle moast.
07:08

Sylster Marit Bouwmeester makket in tekening foar Bruno Bruins

Sylster Marit Bouwmeester hat in tekening makke foar Bruno Bruins, de âld-minister dy't koartlyn opstapte. De tekening is bedoeld om Bruins te betankjen foar syn hurde wurk yn de striid tsjin corona. Ferskate topsporters krigen fan de âld-minister in tekening wannear't se goed prestearre hienen. Fandêr it inisjatyf om wat foar him werom te dwaan.
06:58

LightTheSky by kafee De Swetser op It Hearrenfean

Boppe kafee De Swetser op It Hearrenfean kleure de himel sneintejûn yn ferskate kleuren. It kafee die mei oan de lanlike aksje wêrby't tusken acht oere en healwei njoggenen ferskate minsken mei ljochtbonnels foar in show soargen. Dêrmei woe de sektor elkenien in hert ûnder de riem stekke. Jorn Knossen fan Dance Sound Professioneel in Licht & Geluid fersoarge op It Hearrenfean in moaie show.
© Dennis Stoelwinder
06:39

Dorpshulp helpt yn coronatiid

Stichting Dorpshulp set him yn foar minsken dy't ekstra help nedich hawwe yn coronatiid. Bram Boehlé leit út hoe't dat wurket: "Als iemand hulp nodig heeft, dan gaan we dat organiseren. Mensen die in isolement raken, die bezoeken we. En we bellen mensen die in moeilijkheden komen. We moeten wel rekening houden met het feit dat onze leden over het algemeen in de risicogroep vallen, dus daar moeten we extra voorzichtig mee omgaan. In deze tijd is het niet extra druk, omdat mensen niet onze hulp willen vragen, omdat ze zich er voor schamen. Maar dat is nergens voor nodig, natuurlijk."
Wa't help nedich hat yn de omjouwing fan Bakhuzen, Mirns, Riis en Himmelum kin belje mei 06 51 444 556.
06:38

Kanadeesk en Australysk Olympysk team melde harren ôf foar Spelen yn Japan

It Kanadeeske Olympysk team en it Australysk Olympysk team melde harren ôf foar Spelen yn Japan. It Kanadeeske team ropt it IOC op om de Spelen in jier út te stellen. "We erkennen de complexiteit van het uitstel, maar niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten en de internationale gemeenschap", stiet yn in ferklearring te lêzen.
06:15

Poepjes kûlant foar Fryske kulturele ynstellings

De provinsje sil kûlant omgean mei de prestaasje-ôfspraken dy't makke binne mei de Fryske kulturele ynstellings. Subsydzjemaatregels sille net leger fêststeld wurde as de aktiviteit net trochgiet troch de korona-maatregels. Dat seit deputearre Sietske Poepjes.
Deputearre Sietske Poepjes