HEA! De leafde foar it âlde

Hy hat it fan jongs ôf oan meikrigen; de leafde foar it âlde. Alles by Jan Talsma yn 'e hûs azemet antyk. Hy is grut leafhawwer en samler fan de moaiste klokken en oeral yn 'e hûs stean of hingje se. Hy wit by alle klokken in ferhaal en hy krijt der mar gjin genôch fan. Talsma hat altyd allinnich west en sa sil it ek bliuwe, want wa soe sa'n hobby ek pikke.
HEA! De leafde foar it âlde