Foodwike moat bewustwurding oer sûn en duorsum iten grutter meitsje

Friezen moatte harren mear bewust wurde fan wat se ite en hokker gefolgen wat se yn de mûle stekke foar it miljeu hat. Dat is de bedoeling fan de World Food Week dy't fan 14 oant 20 oktober yn Fryslân hâlden wurde sil.
© World Food Week
De wike is in inisjatyf fan de gemeente Ljouwert, de provinsje en de feriening Circulair Friesland. Ferskate Fryske restaurants, hoareka-opliedings en boeren wurkje mei.
De World Food Wike is in útfloeisel fan de Lânboudeals, dy't begjin 2018 ôfsluten binne mei ferskate organisaasjes. Dat binne ôfspraken tusken de provinsje en de boeresektor oer it duorsumer meitsjen fan de lânbou.
Marise Vroom fan de organisearjende feriening Circulair Friesland
Topkok Albert Kooy
Wethâlder Herwil van Gelder