HEA! Bysûnder Flaeijelfeest yn Nijhoarne

Tûzenen minsken kamen dit wykein wer ôf op de Flaeijelfeesten yn Nijhoarne om te genietsjen fan de boere-optocht, de demonstraasjes mei âld ark en lânboumasines. Bysûnder wie dit kear it boereboelguod. In grut part fan de samling fan de koartlyn ferstoarne oprjochter fan it feest, dokter Frans Pellikaan, waard dêr by opbod ferkocht.
HEA! Flaeyelfeesten