HEA! Jantje Koopmans en syn dowen

Jan Koopmans fan De Tynje is in echte doweman. Hy fynt alles moai oan dowen, bewûnderet se suver. "Dat kopke is likergrut as myn tomme en dochs it paad wer fine kinne hjirhinne." Jan mei ek hiel graach sjonge. Syn favorite ferske is 'Den echte duivenboer' fan syn nammegenoat Jantje Koopmans.
HEA! Jantje Koopmans en syn dowen