HEA! Sineeske Jonk yn Dokkum

Eduard Kerstiens hie al jierren it bysûndere plan om sels in Sineeske jonk te bouwen. Dêr is hy no al in pear jier mei dwaande. Hy ferhuze dêrfoar fan Amsterdam nei Dokkum, om't dêr de iennichste loads stiet dêr't it gefaarte ynpast. "Mr. Einstein" Eduard genietet alle dagen fan it wurkjen oan syn skip: "der giet neat boppe it silen yn in boat, dy'tst sels boud hast."
Sineeske Jonk yn Dokkum