Liveblog | 24 juny 2019

LIVEBLOG: Maarten is yn Ljouwert oankaam!

Folgje Maarten van der Weijden wylst er syn lêste kilometers swimt en syn lêste stimpels krijt yn Dokkum en Ljouwert.
Bywurke: 24 juny 2019, 20:39
moandei 24 juny 2019
20:37

Reaksje Maarten van der Weijden

Mei dizze reaksje fan Maarten van der Weijden slute we dit liveblog ôf. Bliuw ús webside yn de gaten hâlden foar mear nijs oer syn Swimalvestêdetocht.
Reaksje Maarten van der Weijden
20:11

Keninklike felisitaasje

19:59

Wat in bedrach

Maarten van der Weijden hat mei syn Swimalvestêdetocht 3.910.763,11 euro ophelle foar kankerûndersyk. En dat bedrach is noch mar in tuskenstân.
Bedrach
19:58

Sa kaam Van der Weijden oan

Hy is der
19:56

Moeting tusken Maarten en Reinier

19:49

Kommissaris Brok: "Pikefel"

"Pikefel, it is sa bysûnder", seit kommissaris Arno Brok. "Elkenien hat de tocht sa droegen, fansels is der it sportive elemint, mar ek syn ferhaal, de Fryske tradysjes en in grutske provinsje, dat kaam allegear by elkoar." Hy hat op tal plakken by oan de rûte west. "Op alle mominten wie it moai. Dat der safolle jild ophelle is foar it goede doel, dêr giet it om."
Arno Brok
19:48

Oprop: stek de flagge út

19:47

"Je mag het best nog een tweede keer proberen"

19:42

Op it poadium: "Ik heb ervan genoten"

Maarten giet nei it poadium. Dat slagget him op eigen krêft. Hy sprekt it publyk ta. "Het was een lijdensweg, maar ik heb ervan genoten, dat komt door jullie enorme enthousiasme." Hy wapperet mei de Fryske flagge en giet wer fan it poadium ôf.
19:39

'Wat een bedrag'

19:34

Opbringst: 3.910.763,11 euro

Maarten van der Weijden en Reinier Paping meitsje it bedrach bekend. It is 3.910.763,11 euro. It is in tuskenstân.
Mei de Fryske flagge om de skouders giet er nei de ambulânse dêr't er neisjoen wurdt.
19:30

Tút fan Daisy

Maarten is it wetter út en krijt even stipe by it stean, de hân omheech! De tút fan Daisy en syn twa famkes binne der ek by. Hy giet nei syn âlden, even in krûp. Hy sjocht der reedlik fit út en krijt de lêste stimpel. It alfde en lêste krúske fan Ljoiuwert hat er binnen, Hy kin sels rinne.
19:29

Maarten is der!

Maarten van der Weijden hat it helle!
19:27

Famylje stiet klear

De famylje stiet klear om Maarten op te heinen. Der binne tsientallen boatsjes. Lange halen makket Maarten noch oan de ein.
19:25

Meiswimmers dûke wer it wetter yn

Meiswimmers dûke wer it wetter yn, alle 80. Se foarmje in earehage.
19:14

Mem Janneke: "Ik dacht, hij haalt het niet"

Mem Janneke fynt it spannend om har soan gau te sjen. Se wie net by de tocht, mar folge it fia de media. "Ik zag hem bij Bartlehiem zwemmen en dacht dit gaat niet goed. Hij haalt het niet, ik zag aan zijn slag dat hij moe was en hij moest nog een eind."
Van vorig jaar heeft hij veel geleerd en daarom gaat het nu goed, qua voeding, pak en slapen. En Maarten houdt van warmte en het was natuurlijk mooi weer. En van alle mensen aan de kant krijgt hij een enorme kick. Hij zal het de de laatste kilometers echt niet leuk hebben gehad, maar hij gaat het halen. Al moet hij op zijn rug."
Alden fan Maarten
19:08

It lêste stik....

Maarten van der Weijden is no toch echt dwaande mei syn lêste kilometers fan de Swimalvestêdetocht fan hast 200 kilometer.
By de finish steane noch mear kameraploegen en ek de âlden fan Maarten binne by de Grutte Wielen oankaam.
18:56

Arno Brok en Jannewietske de Vries binne derby

18:42

Sigrid Attema fan KWF: "Iedere euro helpt"

"De tocht is enorm belangrijk. Maarten heeft het zelf ook gezegd: hij zwemt voor kankeronderzoek. Iedereen werkt daar aan mee. Dat onderzoek is echt nodig om doorbraken te forceren", fertelt Sigrid Attema fan KWF. "KWF heeft acht projecten mogen leveren aan de Elfstedentocht. Eén project daarvan is darmkanker. We willen onderzoeken of het echt nodig is dat de tweede stap, met chemotherapie ook echt nodig is. Die chemo is zwaar, je wordt er ontzettend moe van. Sommige onderzoekers denken dat je uit een buisje bloed genoeg informatie kunt halen of je de chemo nodig hebt. Dat onderzoek kost een aantal jaar en kost bijvoorbeeld ruim een miljoen euro."
Se is wiis mei it al ophelle jild, 2,7 miljoen. "Ik ben blij met ieder bedrag. Zo'n tussenstand is al een enorm bedrag. Iedere euro wordt aan kankeronderzoek besteed. Iedere euro helpt. We zijn altijd dankbaar."
KWF
18:37

Float achter Maarten oan

In hiele armada fan skippen en boatsjes folget Maarten op syn lêste stik, op wei nei Ljouwert.
© Omrop Fryslân
18:23

Maarten swaait by de tegeltsjebrêge

Gytsjerk
By de tegeltsjebrêge yn Gytsjerk binne minsken hielendal út de skroeven as Maarten delkomt. Hy hat sels de krêft noch om te swaaien nei it publyk dat manmachtich oan wjerskanten stiet.
18:21

Reinier Paping yn Ljouwert

Reinier Paping, de winner fan de Alvestêdetocht fan 1963, is by de finish yn Ljouwert. De ferwachting is dat hy mei Maarten van der Weijden op in reade knop drukke sil om it einbedrach bekend te meitsjen.
18:12

Tûzenen minsken by Gytsjerk

By de brêge yn Gytsjerk steane wol tûzenen minsken. It is 'frysktastysk' neffens ien fan de minsken. Guon steane der al fan 12.30 oere ôf. Oaren sjogge Maarten foar de fjirde kear. Hy moat in skuondoaze fol krúskes ha, seit ien fan de oanwêzigen. Oan wjerskanten dogge de minsken de wave. It publyk sil him nei Ljouwert taroppe, hy hoecht amper mear te swimmen.
Tûzenen minsken wachtsje
18:08

Kompilaasje Maarten

Omrop Fryslân bringt dizze moandeitejûn nei de finish in wiidweidige kompilaasje fan syn Swimalvestêdetocht fan in healoere. Dy is te sjen op telefyzje en op ynternet.
18:05

Nije oankomsttiden: 19.40 oere yn Ljouwert

De tiden binne no sa: oankomst 18.30 oere by de Tegeltsjebrêge yn Gytsjerk en 19.40 oere yn Ljouwert.
© Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
17:58

Muzyk op it festivalterrein

Op it festivalterrein binne optredens ûnder oare fan Piter Wilkens en Vangrail dy't Space Oddity fan David Bowie bringt. It nûmer dêr't Maarten freedtejûn mei start is. Ek wurdt de tuskenstân bekend makke. Mooglik lit Maarten him ek noch sjen, dat hinget derfan ôf hoe't er út it wetter komt.
17:44

Meiswimmer Anneke: "It wie ûnferjitlik!"

Twa meiswimmers Jan Waling en Anneke ha we folge by Omrop Fryslân. Se binne beide yn Ljouwert oankaam. "It giet hartstikke bêst" seit Anneke van der Zwaag. "Ik ha genoaten dizze lêste dei. Myn earms fiele goed, it gie lekker. It wei geweldich, der wienen safolle minsken, foaral yn Dokkum. Dat wie it moaist, der wienen in soad bekenden. Minsken stienen der yn rigen. It wie geweldich! It wie ûnferjitlik."
"Ik had het niet willen missen" seit húsdokter Jan Waling Huisman. "Het was een feest, veel blijdschap. Dokkum was prachtig, daar explodeerde het. Maar er was ook stress. Dan moesten we ineens weer in de auto naar een volgende plek. Mijn gezin is er nu wel klaar mee denk ik."
Meiswimmers Jan en Anneke
17:34

Festivalterrein by de Grutte Wielen

© Omrop Fryslân, René Koster
17:21

Pikefel

17:12

Minister fart Maarten temjitte

Minister Bruno Bruins sil in stik op in boat meifarre. "De laatste kilometers ga ik hem tegemoet varen." Hy is bot ûnder de yndruk fan Maarten. "Het is niet normaal wat hij doet. Het gaat al maar door, een heel weekend lang. Het is bovenmenselijk, superknap." Ek fynt er it doel moai. "Hij haalt geld op voor onderzoek naar kankerbestrijding, concrete projecten, maar er is ook aandacht voor de verhalen van de mensen en het brengt veel emotie. Het ontroert me ook."
Minister Bruins
17:04

Nij wurd: 'toeweijding'

17:03

Brankaar stiet klear

© Kappers Media
16:59

Maarten swimt troch Aldtsjerk

Op de folchboat sette se de wave by Aldtsjerk yn en dat wurdt oernommen troch it publyk oan de kant. Maarten wurdt droegen troch it publyk.
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
16:52

Meiswimmers yn Ljouwert

Alle meiswimmers binne feilich yn Ljouwert oankaam. Arjen de Boer prate mei twa fan har. "Het was een hele beleving, je wordt uitgedaagd. Het was zo fantastisch, jammer dat het voorbij is. Het laatste stuk hebben we zonder Maarten gedaan, er as minder publiek langs de kant, dat is wel jammer want dat doet superveel met je."
Se ha it idee dat it wol goed mei Maarten giet. "Er wordt goed op hem gelet. Het is een megaprestatie. We hebben zelf elf keer twee kilometer gezwommen. Je voelt elk spiertje in je hele lijf, maar verder voelen we ons supergoed."
Meiswimmers klear
16:40

Konsternaasje by de Grutte Wielen

Meiswimmer Anneke van der Zwaag, dy't we yn de oanrin ek folge ha, har bern steane mei in spandoek by de Grutte Wielen. It like derop dat se net nei binnen mochten, mar op it lêste momint dochs wol.
Foar de Grutte Wielen as finishplak hat de organisaasje keazen fanwege it heroyske karakter nei de histoaryske winst yn 1963 fan Reinier Paping.
16:27

Buddies by de finish

Famylje, buddies en pommeranten hearre by de minsken dy't de finish fan Maarten sjen kinne. Publyk baalt derfan.
16:22

Meiswimmers no foar Maarten út

Meiswimmers swimme de lêste etappe foar Maarten. Earder wie dat hieltyd oarsom en mochten se Maarten net ynhelje. It idee kaam út de groep sels. Se binne al om 15.00 oere fuortgien, de stadichste swimmers mochten as earste fuort. Se komme dus te betiid yn Ljouwert oan. Se stappe út it wetter en as Maarten dan by de finish komt, springe de 80 meiswimmers wer it wetter yn om in earehage te foarmjen krekt as by de start.
16:16

De kraanman

kraan
16:11

Kraan by Aldtsjerkster brêge

De folchboaten fan Maarten kinne net ûnder de skansearre brêge fan Aldtsjerk troch nei in resinte botsing doe't in frachtwein de boel stikken ried. Mei in 70-tonner lûke se de brêge omheech, want omswimme wie gjin opsje. "Der lizze kettingen en dan kinne we sa yn aksje komme. Dat omheechlûken kin binnen fiif minuten beslikke wêze. We krije in sinjaal as it safier is", seit in meiwurker fan de aksje.
16:10

Stek is iepen

It earste stek by de Grutte Wielen is iepengien foar it publyk. Der stiet in poadium en in grut skerm. It twadde stek bliuwt ticht foar dizze groep en is inkeld foar útnûge gasten.
Stek Grutte Wielen
15:53

Drokte yn Aldtsjerk

Yn Aldtsjerk is it ek al drok. By kafee Moarkswâl ha se besletten om tsien prosint fan de dei-opbringst oan de Maarten van der Weiden Foundation oer te meitsjen. De kroechbaas neamt it in memorabele dei. "We kinne it wol 'Maarten-moandei' neame om alle jierren te betinken."
Nei in botsing lêsten kin de brêge net mear iepen. Dêrom tilt in kraan de brêge omheech.
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
15:50

Gaos by de Grutte Wielen

It is al smoardrok by de Grutte Wielen yn Ljouwert. In gaos, kinst wol sizze.
15:46

Arjen de Boer sjocht fêst by de finish

Finish fan Maarten is foar grutte publyk allinne op skerm te folgjen
15:41

Reade loper leit al klear

Arjen de Boer is op it plak fan de finish. Dêr is in reade loper en in finishbôge. Ek stiet der in brankaar klear en in ambulânse om Maarten op te fangen nei syn meunsterswimtocht. Ek it Steatejacht leit der, dus de kommissaris fan de Kening, Arno Brok, sil ek by de finish wêze. Fansels stiet der ek al in soad media klear.
15:36

Maarten is Bartlehiem foarby

De 'reus' hat Bartlehiem hân. Ek dêr stienen in hiel soad minsken om him oan te moedigjen. Ek hat er wer wat dronken, dat docht er om de tweintich minuten.
15:14

Nije trochkomsttiden

Der binne nije trochkomsttiden: 15.22 oere yn Bartlehiem, 18.17 oere by it Alvestêdebrechje (tegeltsjebrêge) en 19.23 oere yn Ljouwert. Dat is berekkene op in swimsnelheid fan 2,7 kilometer yn de oere.
15:00

Maarten syn kok oan it wurd

LIVEBLOG: Maarten swimt fol goeie moed op nei Ljouwert
14:55

Finishterrein is noch ticht

Pas om 17.00 oere geane de stekken by it finishterrein iepen. Minsken steane der no al in skoft yn de gleone sinne. De plysje jout de suggestje om it skaad op te sykjen. Net elk is te sprekken oer dit plak. Hieltyd wienen minsken lâns de rûte en no wurde se by de finish keard. Dat snappe se net en ek net dat dit net earder kommunisearre is.
14:50

Finish op skerm te sjen

De finish fan Maarten van der Weijden is dizze moandeitejûn foar it publyk te folgjen op in grut skerm. It 'gewoane' publyk kin net oan de râne fan it wetter stean om te sjen hoe't de swimmer syn lêste stimpel krijt. Der binne twa zônes foar taskôgers, mar dêr meie allinne minsken dy't dêr foar útnûge binne komme.
14:50

Maarten hat skoft hân, mar swimt wer

Maarten hat in healoerke skoft hân, mar no swimt er wer. Yn Bartlehiem steane in hiel soad minsken al op syn komst te wachtsjen. Hy hat yn it skoft even wat iten hân. Dat bestie út risotto mei in ekstra folde kipkerry. De kok komt út Geleen en neffens him is Maarten in goede iter. It team jout oan wannear't er skoft hâldt en dan komt it iten nei him ta op in soarte fan driuwend tsjinblêd. De kok is tige te sprekken oer de Friezen. "Ze zijn helemaal niet stug, maar allemaal schatten!" Planning is no dat er 15.22 oere oankomt yn Bartlehiem.
14:43

Juichfriezen

14:17

Tuskenstân: 2,7 miljoen euro

Der is in tuskenstân bekend makke fan it jild dat Maarten van der Weijden ophellet mei syn Swimalvestêdetocht. Dat is op it stuit 2,7 miljoen euro. Dat is mear as ferline jier op dat momint. It jild giet nei KWF Kankerbestrijding.
14:13

Minister Bruins komt út namme fan it kabinet

Minister Bruno Bruins fan Sport komt as fertsjintwurdiger fan it kabinet. Hy sil Maarten ynhelje by de finish by de Grutte Wielen. De ferwachte oankomsttiid is no 18.50 oere.
14:11

Trending op Twitter

13:43

Wa sil Maarten by de finish opfange?

No't de ein yn sicht is foar Maarten, komt de fraach boppedriuwen: wa sil him by de finish opfange? Guon minsken fine dat kening Willem-Alexander dêr stean moatte soe... Of soe minister-presidint Mark Rutte der wêze?
13:40

Gekte yn Gytsjerk: Tegeltsjebrêge stiet fol fans

Gekte yn Gytsjerk: Tegeltsjebrêge stiet fol fans
13:33

Guido komt werom op syn âldjierskonferinsje

13:27

Noait te âld om te learen

13:19

Geweldige stipe yn Burdaard, en no op nei Bartlehiem

Geweldige stipe yn Burdaard
13:10

Maarten is by Burdaard

Maarten is foar de twadde kear by Burdaard © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Ferslachjouwer Auke Zeldenrust naam dit 'kykje' fan Maarten flakby Burdaard.
12:54

Skoaljuf Nellie fan De Welle: "Grutsk op ús doarp Burdaard"

Skoalbern De Welle raze Burdaard der trochhinne
12:43

Daisy: "Het zit mentaal goed met Maarten"

Frou Daisy oer Maarten
Ferslachjouwer Aukje de Hoop praat yn Bartlehiem mei Daisy, de frou fan Maarten van der Weijden. "Het gaat mentaal veel beter met Maarten deze editie, dan vorig jaar. Het was voor ons als gezin een heel bijzonder moment in Burdaard, daar waar de tocht vorig jaar stopte, ging Maarten nu wel door. Daar heeft Maarten ook van onze twee dochtertjes stempeltjes gekregen." Daisy seach dêr ek foar it earst it keunstwurk foar Maarten. "Prachtig!"
12:41

In bytsje humor foar it lêste stik

12:28

Skoalklasse sjocht hiele dei op tv naar Maarten

De learlingen fan juf Gerbrich Talsma fan basisskoalle de Wynbrekker yn Eastersee meie hjoed yn de klasse sjen hoe't it giet mei de swimtocht fan Maarten van der Weijden. Of soenen se der fan juf ek rekkensomkes by krije?
12:21

Jild oermeitsje oan Maarten van der Weijden Foundation?

Omrop Fryslân krijt fan tsientallen minsken de fraach hoe't se jild oermeitsje kinne nei de Maarten van der Weijden Foundation. Dêrom hjir nochris it rekkenûmer: NL70 RABO 0321549333. Mear ynformaasje ek op de webside fan Maarten: https://www.11stedenzwemtocht.nl/index/
12:17

Twa meiswimmers gean Maarten foar

12:08

Brêgewipper fan Burdaard: twa brêgen en dy meie net tagelyk iepen

Brêgewipper Burdaard
Want mocht ien brêge net mear ticht kinne, dan hat it doarp in probleem. Lokkich hat de brêgewipper mar ien minút nedich om de brêge yn it doarp omheech te krijen at de brêge oer de grutte dyk wer omleech is.
12:05

Ferskate Friezen folgje Maarten op de foet

12:02

Update fan oankomsttiden

It begeliedingsteam fan Maarten hat om 12 oere hinne wer nije ynformaasje jûn oer de nijste oankomsttiden fan Maarten van der Weijden. Yn tsjinstelling ta eardere berjochten dat Maarten mooglik 2,5 oere earder oankomme soe, wurdt de finishtiid no dochs wer oanpast. De nije ferwachte oankomsttiden binne:
13.20 Burdaard
14.26 Bartlehiem
17.30 Tegeltsjesbrêge Gytsjerk
18.36 Ljouwert, finish Grutte Wielen
De gemiddelde swimsnelheid fan Maarten is 2,7 kilometer yn de oere.
11:50

Swimme is hjir ferbean

Ferslachjouwer Arjen Bosselaar fan Omrop Fryslân seach dizze opfallende foto by de brêge fan Burdaard ;)
11:40

Frysk folksliet by brêge Klaarkamp

Hûnderten minsken steane by de brêge by Klaarkamp om Maarten oan te moedigen. Se klappe en roppe manmachtich. Se komme der spesjaal foar. In freoneploech út Hoorn wol de swimmer ek sjen. No op wei nei Burdaard!
11:31

Sibrandahûs stiet grôtfol, kom hjir net mear nei ta!

11:28

Dronken dropkes út Easternijtsjerk nei Maarten mei harren drankoargel

Dronken dropkes Easternijtsjerk
Easternijtsjerk hat doarpsfeest, dus dêrom binne in pear 'dronken dropkes' nei de Dokkumer Ie tariden mei harren feestwein, ofwol harren drankoargel, om Maarten oan te moedigjen. En om jild yn te sammeljen foar it goede doel.
Riedslid Aant Jelle Soepboer fan gemeente Noardeast-Fryslân is bot oandien troch dizze aksje, skriuwt er op syn Facebookside: "k ha altyd pleitte foar de sosjale funksje fan de doarpsfeesten en de optochten en no krij ik hjoed dit filmke mei in lyts berjochtsje dat my yn de siel rekket. De jongerein fan Nijtsjerk ha mei har prachtige drankoargel juster in stik oargelmuzyk fersoarge foar de tsjerketsjinst, op fersyk fan de dûmnje. Nei de tiid rekken hja oan de praat oer dy mislike rare sykte kanker. Dat hja besletten hjoed lâns de feart te stean en it Frysk folksliet te spyljen foar Maarten, minsken kinne op de wein om Maarten swimmen te sjen en foar in lytse fergoeding kin men ek noch in ferske oanfreechje. As klap op de fjoerpylk wurdt de wein FERKOCHT en AL IT JILD dat mei de hiele aksje fertsjinne wurdt sil te goede komme oan kankerûndersyk."
11:20

Ek minister-presidint Mark Rutte winsket Maarten sukses

11:15

Earbetoan troch fjouwer F16's

11:13

Wat yt Maarten allegear? De Limboarchske kok docht in boekje iepen

Wat yt Maarten allegear? De Limboarchske kok docht in boekje iepen
Fan 'e moarn om 4 oere krige Maarten in hearlik pantsje Mi, doe om 9 oere in farsk hapke simmersoerkoal. Maarten mei net kleie oer syn 'natjes en droogjes' ûnderweis. De kulinêre hapkes dy't er yn it wetter takrijt, wurde klearmakke troch in kok út Limboarch. En wat der aanst op it menu stiet foar Maarten? In lekkere risotto mei keallefleis.
11:09

Update fan oankomsttiden

It begeliedingsteam fan Maarten hat om 11 oere hinne wer nije ynformaasje jûn oer de nijste oankomsttiden fan Maarten van der Weijden. Yn tsjinstelling ta eardere berjochten dat Maarten mooglik 2,5 oere earder oankomme soe, wurdt de finishtiid no dochs wer oanpast. De nije ferwachte oankomsttiden binne:
13.26 Burdaard
14.32 Bartlehiem
17.36 Tegeltsjesbrêge Gytsjerk
18.42 Ljouwert, finish Grutte Wielen
De gemiddelde swimsnelheid fan Maarten is 2,7 kilometer yn de oere.
10:48

Entûsjasme op it Jaachpaad

Ek oan it Jaachpaad oan de Dokkumer Ie yn de buert fan Raard stean minsken om te klappen foar Maarten van der Weijden. Oan de oare kant fan it wetter stiet de pleats fan boer Gosse Hiemstra. Ek hjir stean in hantsjefol minksen, ûnder oaren Andries Nieuwenhuis, en in emosjonele Alie de Haan fan Spannum. Foarich jier folge se him ek al. Ferslachjouwer Bauke Deelstra praat mei beiden en sjocht hoe't Maarten syn tocht ferfolget nei Burdaard (yn 'e buert fan Sibrandahûs).
By boer Gosse Hiemstra op it hiem sjen nei Maarten
10:35

En it publyk hat it harstikke gesellich

10:30

Sjek fan de gemeente Noardeast-Fryslân

Gemeente Noardeast-Fryslân stipet de Swimalvestêdetocht © Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
10:20

Frysk leare troch Maarten

10:00

In tút op de snút en op nei Ljouwert

Maarten hat syn tsiende stimpel yn ûntfangst naam en nei in dikke tút fan syn fammen ferlit er Dokkum wer.
Tút foar Maarten © Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
09:57

Maarten komt oan yn Dokkum en krijt syn tsiende stimpel

Maarten komt oan yn Dokkum
Under it tasjend each fan in dolentûsjast Dokkum rikt boargemaster Hayo Apotheker de tsiende stimpel út oan Maarten by de stimpelpost yn Dokkum.
09:54

Sintrum fan Dokkum wachtet op Maarten

Sintrum Dokkum klear foar Maarten © Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
09:52

Tante fan Maarten stiet klear yn Dokkum

09:48

Learlingen Dockinga College 'juichfrij'

De learlingen fan it Dockinga College kinne tsjûge wêze fan Maarten yn Dokkum. De skoalle skriuwt op de webside: "Uiteraard willen we de leerlingen niet onthouden dat we met zijn allen Maarten kunnen aanmoedigen. Op dit moment is het niet bekend hoe laat Maarten in Dokkum aankomt maar weten we wel dat hij voor op schema ligt. Het is op dit moment de bedoeling dat leerlingen bij aanvang van les 1 zich melden in het lokaal volgens hun rooster. We gaan daarna met zijn allen Maarten aanmoedigen bij de brug aan de Rondweg, in de buurt van de Lidl."
09:36

Arjen praat mei boargemaster Hayo Apotheker

Arjen praat mei boargemaster Hayo Apotheker
09:33

Dank foar dyn prestaasje

09:20

Maarten mooglik al om 17.00 oere yn Ljouwert

Alvestêdeswimmer Maarten van der Weijden is mooglik om 17.00 oere al yn Ljouwert by de finish by de Grote Wielen. Dat is twa-en-in-heal oere earder as de planning. Dat meldt it begeliedingsteam fan Maarten oan Omrop Fryslân. Moandeitemoarn betiid is hy nei in pear oerkes sliep wer úteinset mei syn swimtocht. Maarten hat noch in lytse tritich kilometer foar de boech. Op it stuit swimt er rjochting Dokkum, dêr't ynwenners fan de stêd en ek oare belangstellenden Maarten al stean op te wachtsjen.
08:57

Dokkum stiet klear foar Maarten

Dokkum is klear foar Maarten © Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
08:27

'Maartenmoe'

Kollumnist Nynke van der Zee lies fan 'e moarn har kollum 'Maartenmoe': "Noch in pear oeren swimmen en hy hat it flikt! Maarten van der Weijden docht wat noch nea ien dien hat: de Alvestêdetocht swimmend folbringe. Hast hiel Nederlân folget 'm online of fia ferslach op radio en telefyzje. Ek wy sitte der hjir by de Omrop boppe-op en hâlde fan minút oant minút by wêr't Maarten is en hoe't it mei him giet. En dat alles foar it goeie doel: jild foar mear ûndersyk nei kanker. Mar by guon minsken smyt dizze aksje in oare klacht op: de saneamde 'Maartenmoeheid'. In hiel hurdnekkich syndroom..."
Nynke van der Zee © Omrop Fryslân
08:22

Wol in goed idee!

Op Twitter wurdt foarsteld om de keninklike famylje út te nûgjen om Maarten yn te heljen as er oankomt yn Ljouwert. Wol in goed idee!
08:20

Greetje Deinum nimt spesjaal frij foar Maarten

Arjen yn Dokkum
08:12

Neist geregeld ite, is it ek wichtich dat Maarten goed slept

Dêr hat er in spesjale spesjale sliepcoach foar. Maarten hat fannacht trije oeren slept en dat is goed, neffens syn sliepcoach:
Bauke oer Maarten syn sliep
08:06

De brêge stiet iepen

08:00

Bauke springt op in boat by Raerd

Maarten ferfolget syn tocht op nei Dokkum en ûndertusken stiet ferlachjouwer Bauke Deelstra op in boat by it lêste hûs fan Raerd. Dêr wachtet de famylje Pranger op de trochkomst fan Maarten. Se sille flink raze om him wat ekstra enerzjy te jaan.
Bauke op boat
07:32

Grutsk op heit

Robien en Phileine, de beide dochters fan Maarten van der Weijden, binne mar wat grutsk op harren heit. It âldste famke is djip ûnder de yndruk fan alle kamera's dy't der de hiele dei by binne. "De camera's vind ik zo mooi", fertelde se.
famkes yn burdaard
07:31

In ekstra stimpel yn Burdaard

Ferline jier moast Maarten opjaan yn Burdaard. Ferslachjouwer Bauke Deelstra wie der by doe't Maarten fan 'e moarn op it plak dêr't er ferline jier út it wetter kaam in ekstra stimpel krige fan syn beide dochters.
06:55

Maarten kriget in stimpel fan syn dochters yn Burdaard: hy is it deade punt foarby

Trochkomst Burdaard
06:40

It programma yn Dokkum

Yn Dokkum set om 08.30 oere it programma útein. Yn Dokkum wurdt jild ophelle foar ûndersyk nei nije terapieën foar rhabdomïde-tumoaren mei help fan in nij modelsysteem.
06:34

Slach foar slach

06:05

Maarten ûnderweis nei Burdaard

Wolkom op dizze lêste dei fan Maarten van der Weijden syn Swimalvestêdetocht. Maarten hat dizze nacht goed trije oeren slept. Dêrnei wie der in koarte ûnderbrekking om't syn pak net goed siet, mar hy is yntusken Bartlethiem foarby en op wei nei Burdaard. Hy hat yn totaal 158 kilometer ôflein. Oer in oerke wurdt Maarten ferwachte yn Burdaard.