Liveblog | 23 juny 2019

LIVEBLOG: Dei 2 fan de Swimalvestêdetocht fan Maarten

Wêr is Maarten van der Weijden en hoe giet it mei syn swimtocht troch Fryslân? Hjir kinst alles fine oer de Alvestêdetocht.
Bywurke: 23 juny 2019, 05:44
snein 23 juny 2019
05:41

Ein fan dit liveblog

De tredde dei is no echt úteinset! Dêrom slute we dit liveblog ôf, want ek de twadde dei en nacht fan Maarten van der Weijden sitte der echt op. Dei trije is fan no ôf te folgjen yn dit blog.
05:02

Yn Wytmarsum

Wachtsjen wurdt beleanne! Guon minsken stiene oan it begjin fan de nacht al yn Wytmarsum, flak foar't Maarten van der Weijden in knipperke fan trije oeren die. Mar no, om 5.00 oere, is er yn Wytmarsum. En dat fiere se dêr goed.
Wytmarsum
04:32

Hy swimt wer!

Hy swimt wer
04:02

Goed útrêst, seit dokter

03:47

Beweging

Beweging yn 'e tinte! De earste minsken fan it team fan Maarten van der Weijden binne wekker yn Skettens. It sil net al te lang mear duorje foar't er fierder swimt rjochting Wytmarsum en dêrnei nei de earstkommende stimpelpost, yn Harns.
© Omrop Fryslân, Ronald Talma
03:43

Gastfrijens

03:09

"Wy wiene even op stap"

Stapper
03:00

Zzzzz

Binne jim noch warber? Maarten van der Weijden en syn team yn elk gefal net. Dy sliepe hearlik yn de omjouwing fan Skettens. Stil is it lykwols net: der wurdt snoarke, en lûd ek. Goed om te witten, dan pakke se yn elk gefal wat rêst om snein wer fierder te kinnen!
sneon 22 juny 2019
01:37

Schipper Auke Kooistra

Aukje by de sliepboat
00:57

Wytmarsum moat wachtsje

Se stiene al klear yn Wytmarsum, mar se moatte noch in pear oerkes wachtsje: Maarten van der Weijden is ta oan in pear oerkes sliep. De bedoeling is dat er him trije oeren deljout en om 4.00 oere wer fierder giet.
Wytmarsum
00:34

Skettens

Om likernôch healwei ienen yn de nacht fan sneon op snein wie de trochkomst yn Skettens.
Skettens
00:21

Nije planning foar Harns

Neffens de oarspronklike planning soe Maarten van der Weijden snein om 10.20 oere oankomme yn Harns. Mar hy swimt dus aardich foar op skema. De ferwachte starttiid yn Harns foar de meiswimmers is no 8.25 oere. Om dy tiid hinne sil Van der Weijden dêr dus ek wêze.
00:11

De 100 kilometer voorbij

Presys om middernacht hat Maarten van der Weijden de 100 kilometer passearre.
00:04

Daliks sliepe

Maarten van der Weijden set noch in oerke troch. Dêrnei jout er him in skoftke del. Tusken 01.00 en 04.00 oere sil er sliepe, fertelt de organisaasje.
23:34

Oer de helte

No't er Boalsert hân hat, betsjut it dat Maarten van der Weijden oer de helte is fan syn Swimalvestêdetocht.
23:31

Meiswimmers ek yn Boalsert

© Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
23:10

De trochkomst yn Boalsert

Trochkomst yn Boalsert
23:08

Maarten yn Boalsert

Maarten van der Weijden is yn Boalsert! Op de sjek stiet gjin bedrach, om't der noch hieltyd jild ynsammele wurdt mei in lotterij. Yn Boalsert sammelje se jild yn foar bettere immunoterapy by akute myeloïde leukemy. Ynspirator is Anke Verweijen.
Folgjende stêd: Harns. Dêr wurdt Van der Weijden sneintemoarn ferwachte. Hoe let krekt? Dat hinget fan syn tempo ôf en hoe lang oft er slept.
© Omrop Fryslân, Jantine Weidenaar
22:42

De meiswimmers springe alwer it wetter yn!

De meiswimmers springe alwer it wetter yn
22:41
22:27
22:22

Ferslachjouwer Jantine Weidenaar yn Boalsert

Ferslachjouwer Jantine Weidenaar yn Boalsert
21:58

Lennie wacht op 'e brêge

Lennie wacht op 'e brêge
21:43

Yn Boalsert is it al moai drok oan it wurden!

Rayonhaad Stefan Rekker fan Boalsert oer de drokte dêr al
21:37
21:12

Noch oardel oere; dan soe Maarten yn Boalsert oankomme moatte

Maarten van der Weijden hat oant no ta goed 90 kilometer swommen. Dêrmei is hy hast op 'e helte fan syn swimalvestêdetocht. Nei alle gedachten komt er om 22.40 oere yn Boalsert oan.
20:43

Hoe giet it no mei Maarten?

Dokter Marco Blanker fertelt hoe't it no mei Maarten giet
20:40

Elkenien komt efkes sjen by Maarten

Elkenien komt efkes sjen by Maarten
20:24
20:19
Meiswimme mei Maarten, hoe is dat?
20:06
19:58

In tút en dan wer troch

19:35
19:33

Tiid foar iten

19:16

De binnenkomst fan Maarten yn Warkum

© Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
19:05

Live op Facebook

18:44
18:18
17:47

Tusken Hylpen en Warkum

Maarten sjit al moai op! Hy swimt yntusken tusken Hylpen en Warkum.
17:35
17:11

Dizze folger sit der sels yn Dokkum al klear foar!

16:50

Noch 118 kilometer te gean

16:43
16:29

Hast yn Hylpen!

Maarten van der Weijden kin elk momint yn Hylpen oankomme. Hy is der hast!
15:55

Maarten swimt hast ferkeard

As by Koudum de folchboat de ferkearde kant op liket te farren, swimt Maarten der achteroan. Mar, hy kearde om en swom asnôch yn 'e goeie rjochting.
Maarten swimt hast ferkeard
15:54

Genietsje oan 'e wetterkant

15:50

Maarten swimt lâns de tún

Arjen de Boer: Maarten swimt lans de tun
15:41

Meiswimme foarby Starum

14:59

Ferkear rint fêst: kom net mear nei Hylpen!

It ferkear om Hylpen hinne rint folslein fêst troch de belangstelling foar Maarten van der Weijden. De organisaasje fan de alvestêdeswimtocht advisearret minsken om net mear mei de auto nei Hylpen te kommen.
14:27

Op nei Hylpen

Nei it waarme wolkom yn Starum swimt Maarten fia de Dyksfeart troch Molkwar om yn Hylpen út te kommen. Hy hat no mear as 70 kilometer yn 21 oeren ôflein.
13:53

Sjek fan meiswimmers yn Starum

De meiswimmers yn Starum ha mei-inoar 359.108 euro ophelle foar ûndersyk nei kanker.
© Eigen foto
13:16

Ien meiswimmer hat Maarten ynhelle, en dat mei net

Maarten is ynhelle yn Starum
12:46

Maarten hat syn fjirde stimpel

Yn Starum hat Maarten syn fjirde stimpel helle. Hy hat der no goed 60 kilometer op sitten. Hy krige in waarm wolkom fan hûnderten minsken. It gat yn syn pak is provisoarysk tichtplakt mei tape.
12:21

Panyk yn Starum

Maarten swimt sa hurd dat de meiswimmers fan Starum yn de problemen komme. Se wiene der net allegearre klear foar.
Panyk om in pak yn Starum
12:15

De plysje hat goed sicht op Maarten

De plysjehely hat moai sicht op Maarten en syn folchboaten.
12:06

It ferhaal fan meiswimmer Tim

Tim Jubbega út Amerongen hat spina bifida en sit dêrtroch yn in rolstoel. Dochs swimt hy mei mei Maarten van der Weijden. Tim hat yn in jier tiid syn beide âlden ferlern troch kanker en mei harren yn gedachten docht hy mei.
In swimmer yn in rolstoel
11:50

In gat yn it pak

Der sit in lyts gatsje yn it pak dêr't Maarten mei swimt om waarm te bliuwen. Dat seit de dokter dy't op ien fan de folchboaten sit. It is net hiel slim, mar as it gat grutter wurdt, moat er in oar pak oan. Der binne reservepakken.
11:44

Simmer yn Fryslân petten

Us 'Simmer yn Fryslân'-petten binne populêr! Jeroen Kijk in de Vegte fan NPO Radio 2 hat 'm hjoed op.
11:28

Maarten swimt te hurd

Maarten swimt sa hurd, dat de aktiviteiten dy't op de wâl yn Starum pland binne, yn gefaar komme. Dêrom giet er no wat stadiger. Hy makket sels in lytse omwei nei Warns. Dat meldt de NOS.
11:21

Meiswimmers yn Starum

11:15

Goed ynsmarre

De meiswimmers meitsje harren klear om Maarten te begelieden. Ek Maarten sels wurdt goed ynsmard mei sinnebrânkrêm. De start yn Starum wurdt om 12.30 oere hinne ferwachte.
10:36

Foar op skema

By trochkomst yn Galamadammen leit Maarten flink foar op skema. Hy swimt op it stuit 4 kilometer yn 'e oere en dêrtroch is de ferwachte oankomsttiid yn Starum trije kertier earder, nammentlik 12.30 oere. Yn Starum krijt Maarten in sjek mei it bedrach dat ophelle is troch de meiswimmers dêr. It jild wurdt ynsammele foar kankerûndersyk.
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
10:11

Maarten-fans út België

De swimtocht fan Maarten lûkt net allinnich minsken út Fryslân en de rest fan Nederlân, mar sels út België komme syn fans him oanmoedigje.
Swimalvestêdetocht Belgen
10:07

By Galamadammen

Nei't Maarten efkes wat iten hat, is er de Alde Karre by De Fluezen oerswommen en yn Galamadammen oankommen.
© Omrop Fryslân, Arjen Bosselaar
09:34

Taskôgers wolkom yn Warkum

Wylst Maarten ûnderweis is nei Starum, makket Warkum him al op foar in grut feest by syn trochkomst fan 'e jûn. De ferwachte oankomsttiid dêr is 20.20 oere. Taskôgers binne wolkom, falt op Twitter te lêzen.
08:20

Op wei nei Starum

Van der Weijden komt hieltyd tichter by syn fjirde stimpel. Hy hat noch minder as 14 kilometer te gean oant Starum. Ferwachte wurdt dat er dêr om 12.45 oere oankomt. Syn gemiddelde snelheid is de lêste pear oeren wol wat omleech gien, fan 3,31 nei 3 kilometer de oere. Yn totaal hat er no wat mear as 50 kilometer, dus goed in kwart fan de tocht, swommen.
07:22

Maarten is troch Balk hinne

Maarten is op wei nei Starum en is Balk yntusken foarby. Dêr waard er massaal oanmoedige troch taskôgers mei flaggen en spandoeken. Guon fytsten sels in stikje mei.
Ferslachjouwer Arjen Bosselaar fertelt oer de passaazje fan Maarten yn Balk
06:30

Al hast de Sleattemer Mar oer

06:13

Maarten op wei nei Balk

© Kappers Media
06:05

In mistige Sleattemer Mar

Wolkom op dizze twadde dei fan Maarten van der Weijden syn swimalvestêdetocht. Maarten is de nacht goed trochkommen en swimt no nei Starum fia in mistich Sleattemer Mar en Balk. Hy hat 41,5 kilometer swommen yn de lêste 11 oeren. Syn gemiddelde swimsnelheid is 3,31 kilometer de oere.
Op de Slettemermar rjochting Starum