Liveblog | 21 juny 2019

LIVEBLOG: It lêste nijs oer de swimalvestêdetocht

Wêr is Maarten van der Weijden en hoe giet it mei syn swimtocht troch Fryslân? Hjir kinst alles fine oer de Alvestêdetocht.
Bywurke: 28 juny 2019, 12:59
sneon 22 juny 2019
06:02

Ein fan dit liveblog

Mei it heljen fan syn tredde stimpel yn Sleat slute we dit liveblog ôf. De earste dei en nacht fan Maarten van der Weijden sitte der op. Dei twa is fan no ôf te folgjen op dit blog.
05:38

De tredde stimpel is binnen

Maarten komt Sleat binnen
05:08

Maarten swimt wer!

Op wei nei Sleat
04:56

Maarten begjint hast wer mei swimmen

04:38

De meiswimmers meitsje harren klear foar de twa kilometer yn Sleat

Foarútsjen meiswimmers Sleat
04:27

Prate oer kankerûndersyk

Wylst Maarten noch mei de eagen ticht yn syn tinte leit, is yn Sleat it 'bezinningsmoment'. Alle stêden ha der ien, in momint om te praten oer de kankerûndersiken en de ferhalen fan pasjinten. Yn Sleat stiet ûndersyk nei aaistokkanker sintraal. Ferslachjouwer Arjen Bosselaar freget boargemaster fan de Fryske Marren Fred Veenstra wat hy fynt fan it hiele evenemint en oft it net spitich is dat de hoareka yn it doarp net iepen mocht.
Bezinningsmomint Sleat
03:52

In oerke yn de rêst

Maarten hat der no sa'n 40 kilometer fan de swimalvestêdetocht der op sitten. Hy swom krekt de Sleattemermar en nimt no ien oere rêst foardat hy syn tredde stimpel hellet yn Sleat.
freed 21 juny 2019