FIDEO: Problemen yn de Jeugdsoarch, hoe no fierder?

De helpferliening oan bern giet sichtber achterút troch de besunigingen. Ferskate protestaksjes fan Jeugdsoarch hawwe neat opsmiten. No is de maat fol, ek yn Fryslân. Hoe kin Jeugdsoarch yn gearspraak mei de gemeente derfoar soargje dat kwetsbere bern wol de help en soarch krije dy't se nedich hawwe?
Petear jeugdsoarch