Eaststellingwerf siket nei mooglikheden om te besunigjen

De soargen oer de finansjele posysje fan de gemeente Eaststellingwerf nimme by de gemeenteried ta. Net sa lang lyn klotste neffens de riedsleden "it jild tsjin de plinten op". It jild is no lykwols net op, mar goed giet it ek net. De ried twong himsels en it kolleezje tiisdei by de begruttingsgearkomste om te sjen wêr't se besunigje kinne.
© Lourens Looijenga

Tsjinfallers

Der leit in ambisjeus riedsprogramma, wêrfan't alle maksimale ynvestearringsbedragen noch net dúdlik binne. Al dy winsken steane lykwols ûnder druk troch fikse ôffallers yn de ôfrûne moannen, dy't alle jierren trochwurkje. It giet foaral om tekoarten op Wmo en jongereinsoarch.
De ried wol dat der mear grip op dy útjeften komt. Neffens Berend Leistra fan ChristenUnie kloppet dêrtroch de begrutting al net mear. Ek it CDA konstatearre dat ynkomsten en útjeften yn Eaststellingwerf net mear in balâns binne. De gemeente hat it yn de begrutting oer reserves, mar dy wurde feitlik finansiere. En dy lêsten rinne foar it CDA te heech op nei 173.000 euro yn 2022.

Diskusjenota

De ried naam in moasje oan, wêryn't it kolleezje frege wurdt om begjin 2020 mei in diskusjenota te kommen foar besunigings yn de begrutting oant 2022. De ried sil dêr dan in kar út meitsje moatte.
It CDA en de VVD wolle fan no ôf oan behoedsum omgean mei nije útjeften. Dat is ek de reden dat de VVD ôfsjocht fan it fernijen fan de besteande fytspaden. De oanlis fan de nije fytspaden leit wol oars.
Fytspaad by De Lende © Gemeente Weststellingwerf

Fytspaad De Lende

De gemeenteried wol nammentlik dat it kolleezje de mooglikheden ûndersiket foar de oanlis fan in fytsferbining lâns De Lende, fan Tronde ôf, oant it ferbiningsfytspaad Linde-Bovenweg. Neffens de ried ûntbrekt dêr in paad binnen it totale fytspaadnetwurk.
Sawol yn East- as Weststellingwerf wurde der ek stappen naam om de kwaliteit fan de al oanwêzige fytspaden by De Lende del te ferbetterjen.