Ireen Wüst fielt har gjin kopfrou fan nije ploech

It reedrydseizoen begjint kommend wykein echt mei it kwalifikaasjetoernoai yn Thialf. Der ha nochal wat wikselingen west en der binne nije ploegen by kaam. Dêrom litte we jimme yn de oanrin nei it kommende seizoen eltse dei yn 'e kunde komme mei ien fan de Fryske reedriders. Dit kear Ireen Wüst fan It Hearrenfean.
Ireen Wüst fielt har gjin kopfrou
Ireen, sa bist ynienen kopfrou fan in nije ploech.
"Ik ben geen kopvrouw. Het draait in deze ploeg om talent, dus ben ik meer buitenbeentje dan kopvrouw."
Mar dan bist dochs op syn minst wol in lokkich "buitenbeentje" dochs? Bist ferheard troch de ûntjouwings dy't ta dizze nije ploech laat hawwe?
"Ik ben heel blij dat het zo is gelopen. We hebben een heel leuke ploeg, die hard wil werken. Ik ben blij dat het zo gelopen is."
Hoe komst eins oan dizze ploech?
"We zijn met de ploeg van de KNSB op trainingskamp gegaan en die ploeg is overgenomen door de nieuwe sponsor."
Der strielet wol ambysje út. Ek noch wol by dy. Past dy ambysje by dyn rol yn dizze ploech? Want do bist wol de senior fan de ploech.
"Het is leuk om die rol te spelen, daar haal ik veel plezier uit."
Mar topsport is ek egoïsme. Je moatte ek foar je sels opkomme. Bisto in type dat soks der wol by hawwe kin?
"Ja hoor, op het moment dat het startschot klinkt, dan moet je het voor je zelf doen. Daarvoor en daarna ben je onderdeel van de ploeg en kun je je ervaring delen."
Do bist de meast dekorearre Olympyske sporter ea. Wêr sit dyn ambysje no noch?
"Ik heb nog nooit een wereldrecord gereden. Het zou mooi zijn als dat zou lukken. Dat zou fantastisch zijn."
© Omrop Fryslân
Team TalentNED bestiet út de folgjende Fryske reedriders:
Oare riders yn it team binne: