Carien Kleibeuker docht tenei oan dieltiid-reedriden

It reedrydseizoen begjint nije wike echt mei it kwalifikaasjetoernoai yn Thialf. Der hawwe nochal wat wikselingen west en der binne nije ploegen by kaam. Dêrom litte we jim yn de oanrin nei it kommende seizoen alle dagen yn de kunde komme mei ien fan de Fryske reedriders. Dizze kear de 40-jierrige Carien Kleibeuker.
Carien Kleibeuker
Carien, still going strong?
"Uiteraard!"
Ik sis dat fansels mei alle respekt, mar bist no 40 jier. Hast ek tocht oan ophâlden?
"Nee, eigenlijk niet. Ik vind het nog veel te leuk."
Dochst it reedriden noch fulltime?
"Nee, ik werk 24 uur in Leeuwarden. Maar wel flexibel. Dus dan kan ik alle kanten op. De rest van de tijd probeer ik te besteden aan mijn gezin en het schaatsen."
Slagget dat wat?
"De uitdaging is groter dan ik dacht. Ik heb wel de instelling 'alles kan', maar soms is het wel eens frustrerend. Ik probeer alles eruit te halen, maar soms lukt dat niet. Dat is soms niet leuk."
Silst maraton en langebaan wer kombinearje?
"Ja, maar ik doe alleen de 5 kilometer. Daar moet je wel echt fit voor zijn, daarom had ik ook een beetje een valse start. Het viel een beetje tegen."
Mar fynst it te moai om op te hâlden?
"Ja. Die beweging komt er op de 5000 meter zo ultiem uit. Dat is zo mooi om te doen. Dat is de reden om niet te stoppen."
Team Easyjet © Orange Pictures
Team Easyjet bestiet út de folgjende Fryske reedriders:
Oare riders binne: