Liveblog | 12 oktober 2018

LIVEBLOG: Fjirde dei rjochtsaak tsjin A7-blokkearders sit derop

Ferslachjouwers Simone Scheffer en Jeroen Boersma folgen de saak freed. De fertochten hearden de straf dy't tsjin har easke wurdt.
Bywurke: 12 oktober 2018, 20:27
freed 12 oktober 2018
20:22

Ein

Dêrmei is dizze wike mei de rjochtsaak oer de A7-blokkade ta in ein kommen. We slute dizze liveblog ek ôf.
De útspraak fan de rjochtbank yn de saak is op freed 9 novimber om 13.00 oere.
20:15

Filmke fan Esajas

De fiifde en lêste fertochte lit in filmke sjen oer Mitchell Esajas fan Kick Out Zwarte Piet. Dy sei dêryn "so far so good" dat der gjin ferwûnen wienen, wylst der ien wêze soe mei nekletsel. Dat kloppet net, neffens de fertochte.
Dêr lit de fertochte it by. Wat er fierder op syn briefke stien hie, wie dochs herhelling, seit er.
20:14

Trots

De fjirde fertochte hâldt it hiel koart. Se seit yn it Nederlânsk dat se grutsk op elkenien is.
20:13

Foto fan KOZP

De tredde fertochte jout in foto oan de rjochter. Dêrop is in aktivist fan Kick Out Zwarte Piet te sjen. "Net freedsum", neffens de fertochte. Op de foto is te sjen dat de persoan fan KOZP fuortfierd wurdt troch de plysje.
20:10

"Wat is rjochtfeardigens?"

"Wat is rjochtfeardigens", freget de tredde fertochte him ôf.
20:06

"Bizar jier"

Douwes docht har duplyk yn it Frysk. "It hat in bizar jier west. Nettsjinsteande alle skelparijen en ûnwierheden yn media en dêrtroch moedeleazens, ha ik besocht myn ferhaal te dwaan wêrom't ik wat dien ha. Ik hoopje dat de bestjoerders lústerje en gjin demonstraasjes tusken bern talitte."
Se is al klear mei har duplyk. Dat wie de ferwachting: ien fertochte mei in lang duplyk, de fjouwer oaren mei in koartere.
20:06

Douwes oan it wurd

De twadde fertochte dy't oan it wurd komt, is Jenny Douwes. Tsjin har waard earder hjoed 240 oeren wurkstraf en 3 moanne finzenisstraf ûnder betingst easke.
20:04

Fideo's

De fertochte lit noch ferskate filmkes fan oare blokkaden tsjin. Dêrnei krijt er wer applaus.
19:58

Fertochte 1 is klear

De earste fan de fiif fertochten dy't jûn wat sizze, is klear. Syn duplyk hat sa'n fjirtich minuten duorre. Nei ôfrin krige er applaus.
19:57

"Net wer"

De fertochte soe it net noch in kear dwaan, seit er. Net omdat er der spyt fan hat, mar hy fynt it alle "justitiële rompslomp" net wurdich.
19:53

Duplyk fan trije kertier

De earste fertochte is yntusken goed 35 minuten oan it wurd. Hy is neffens him oan gjin inkel punt fan de oanklacht skuldich. "Op Facebook zien ze ons als helden."
19:40

Brêge ek faak iepen

"De brug tussen Sint Nicolaasga en Joure gaat in de zomermaanden vaak open voor boten", seit de fertochte. "Dan zou je ook de brugwachter kunnen vervolgen voor ongelukken."
19:20
Fiif fertochten komme dizze jûn noch oan it wurd. De earste is oan bar. Hy hat in lang duplyk. Dêryn jout er foarbylden fan oare blokkaden, wêrby't gjin ferfolgingen wiene. Hy fynt dat it IM oars mei dizze saak omgiet as de blokkaden dy't hy as foarbyld jout.
19:18

Utspraak

De útspraak fan de rjochter sil op 9 novimber om 13.00 oere wêze.
19:06

De saak is wer begûn

Nei in oere skorsing is de saak tsjin de A7-blokkearders wer begûn. De saak wurdt hjoed hielendal ôfmakke. Op dit stuit binne de offisieren fan justysje oan it wurd. De ferwachting is da de saak noch oant likerôch 21 oere duorje sil. Ek in tal fertochten komme noch oan it wurd. Jenny Douwes sil ek sprekke, is de ferwachting.
18:49

De advokaat fan de fertochten

Tjalling van der Goot
18:45

No skorsing

De saak is sûnt 18.10 oere skorst. Elkenien hat tiid om wat te iten. Om 19.00 giet alles fierder: dan is it tiid foar replyk en duplyk. Dat hâldt yn dat de offisier fan justysje en de fertochten noch in kear oan it wurd komme. Douwes en fjouwer oare fertochten wolle reagearje.
17:36

Hjoed noch ôfrûnje

Nei't Klunder har ferdigening dien hat, komt der in skorsing. Dêrnei noch replyk en duplyk. De foarsitter fan de rjochtbank hat sein hjoed de saak noch ôfrûnje te wollen.
17:34

Lêste fertochte

De saak is noch net dien. Ien fan de 34 fertochten hat in oare advokate, Barbara Klunder. Dy is no oan it wurd. Se seit dat har kliïnt net oan de blokkade meidien hat.
17:33

Stipe foar Douwes bûten de rjochtseal

Douwes bûten de rjochtseal
17:23
Sfear bûten de rjochtseal
17:20

Blokkearders bûten de rjochtseal

17:16

Ferslachjouwer Simone Scheffer oer freed

Liveblok Simone
17:11

Earder hjoed: de eask tsjin Douwes

OvJ oer eask tsjin Jenny Douwes
16:57

"Ferkeard middel"

As de rjochtbank de A7-blokkearders straft, dan hopet Van der Goot dat se har ynsetten foar, yn de wurden fan de advokaat: "een nobel doel, via - toegegeven - een verkeerd middel."
16:48

Dynamysk en statysk

Kick Out Zwarte Piet soe in 'dynamyske' demonstraasje hâlde oant in bepaald tiidstip. Wannear't Sinteklaas yn de stêd wêze soe, moast de demonstraasje fan KOZP op in fêst plak bliuwe. Foar dat lêste diel hienen se neffens Van der Goot noch op tiid wêze kinnen, mar dat waard troch de lokoboargemaster ôfsein fanwege soargen oer de feiligens. En dus net, sa seit Van der Goot, troch de aksje fan de blokkearders.
16:35

Te let

Neffens de lokoboargemaster wie de 'dynamyske' demonstraasje fan Kick Out Zwarte Piet ôfsein, omdat de bussen te let fuortriden wienen. Dat fertelt Van der Goot. "Dat had dus niets met de blokkade op de A7 te maken." Dat it IM ynformaasje fan in rûteplanner brûkt om sjen te litten dat de bussen noch op tiid wêze koene, fynt Van der Goot ûnterjochte.
16:23

Offisier fan justysje

Offisier fan justysje oan it wurd
16:14

Ald-direkteur anti-diskriminaasjestichting Tûmba: "Mei elkoar om tafel"

Ate de Jong
16:10

De bestjoerders

Van der Goot giet ek alle bestjoerders bydel om syn ljocht skine te litten oer harren rol. Der wie gjin organisaasje fan de blokkade, seit Van der Goot. Mar neffens him kin it dan net sa wêze dat je dan mar in hiele groep ferantwurdlik stelle.
16:01

De byriders

Neffens de advokaat fan de fertochten hawwe de byriders gjin rol yn it ferhaal. Sy moatte neffens Van der Goot frijsprutsen wurde fan it 'meipleegjen fan de blokkade'.
15:55

Gjin gefaar

Neffens Van der Goot wie der gjin gefaarlike sitewaasje op de A7 mei de blokkade. In ferlykbere saak lit neffens him sjen dat pas as der sprake is fan grutte kâns op gefaar der ferfolging komme kin. Yn dy saak wie der frijspraak. De A7-blokkearders kamen fan in oprit en wiene ek as sadanich herkenber, fynt Van der Goot. Hy wol frijspraak foar dat stik.
15:50

Premier Rutte

Opruiing is neffens advokaat Van der Goot net goed ûnderboud. Der binne gjin feiten dy't dat ûnderskriuwe, seit de advokaat. Fierders seit hy dat it logysk is dat de minsken benaud wiene foar in demonstraasje yn Dokkum. Hy seit dat de minsken stipe fan hegerhân krigen yn harren ideeën dêroer. Premier Rutte hat ek sein dat it in bernefeest is en dat je dêr ôfbliuwe moatte.
15:49

Seye Brinkman is sympatisant fan de blokkearders

Seije Brinkman
15:27

Mjitte mei twa maten

Oan it wurd is no Tjalling van der Goot. Hy is de advokaat fan 33 fan de 34 fertochten. Ek fan Jenny Douwes. Hy ferliket de A7-blokkade mei in oantal oare blokkades. Dêr waard net ien ferfolge. De lêste is dy op de Erasmusbrêge yn Rotterdam.
Kliïnten fan Van der Goot freegje him hieltyd: "Wêrom moatte wy wol foarkomme en de blokkearders fan oare plakken net?" Neffens Van der Goot is der gjin goeie ûnderbouwing fan it IM hjirfoar.
15:24
Douwes woe gjin kommentaar jaan
14:47

Rjochtspraak is mienskip

De offisieren hawwe noch in slotpleit. Rjochtspraak is mienskip sizze se.
14:35

Eask tsjin Douwes

De eask tsjin Jenny Douwes: in taakstraf fan 240 oeren en trije moanne finzenisstraf ûnder betingst.
Douwes wurdt sjoen as de yntellektuele dieder. Se fielt har net ferantwurdlik, mar is dat wol neffens it IM. Se hat net allinnich sels strafbere feiten plege, mar ek oaren dêrta oansetten.
14:34

Ferskate taakstraffen

Dan binne der wer twa dy't 120 oeren taakstraf tsjin harren easke krije. En in oar wer 150 oeren. De measten krije dus tusken de 120 en 150 oeren taakstraf as eask.
14:31

Fertochten 2 en 3

Fertochten 2 en 3
150 oeren of 75 oeren detinsje
De fjirde fertochte krijt 6 moanne finzenis tsjin him easke, fanwege in gruttere rol
14:29

De eask

De offisier giet no alle fertochten yndividueel by del. De iene sil in hegere straf krije as de oare. De earste fertochte krijt 120 oeren taakstraf of 60 dagen detinsje.
14:19

Dit hoort niet in een democratie

"Dit past niet in hoe je in een democratische samenleving met elkaar omgaat", seit de offisier. In algemien ferhaal oer de groep folget: "Alle verdachten zijn Friezen, daar valt niet aan te ontkomen. Ze zeggen voor alle andere Friezen te spreken, maar daarmee doen ze de andere 650 duizend Friezen tekort. Er is geen onderbouwing voor. De verdachten hebben voor eigen rechter gespeeld. Alle verdachten moeten een straf krijgen. Een geldboete is niet genoeg."
14:18

Douwes wie ek meipleger

Al wie Jenny Douwes sels net oanwêzich op de A7, de offisier klaget har dochs oan foar meipleegjen fan de aksjes op de A7. Se hat neffens it IM nau gearwurke mei de blokkearders.
14:03

Douwes ruide op

De offisier giet wer de aktiviteiten fan Jenny Douwes yn de dagen foar 18 novimber, de dei fan de sinteklazeynkomst yn Dokkum, troch. Der binne in tal saken dêr't it Iepenbier Ministearje har kwea ôfnimt. 'Opruiing' is de earste.
Juridyske ynterpretaasje fan 'opruiing' troch de offisier: "Iemand tot iets ongeoorloofds weten te bewegen, aanzetten met opzet en van de risico's bewust zijnd en, publiek maken van de oproep, mondeling of bij geschrift."
Neffens de offisier foldocht de rol fan Jenny Douwes oan al dizze kriteria. Se hat nei it fuortheljen fan har earste berjocht op Facebook wol wer oproppen pleatst yn it iepenbier. "Ze gooide weer olie op het vuur" seit de offisier.
Se wie har bewust fan de gefaren, mar gie gewoan troch. Har 'yntellektuele' bydrage wie grut neffens de offisier.
13:48

Jenny Douwes

De saak tsjin de A7-blokkearders is wer begûn. Oan bar is no Jenny Douwes. Sy wurdt troch it Iepenbier Ministearje sjoen as de inisjator en "opruier" fan de blokkade op de A7.
12:52

Skorsing

De lêste fertochte, Jenny Douwes komt letter. Der wurdt no earst skorst. Om 13.45 oere begjint de saak wer.
12:51

De lêste fertochten

Fertochten 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
De ferhalen lykje in hiel soad op elkoar, hoewol't guon neffens de offisieren wol in mear koördinearjende rol hiene as oaren. Ek bagatellisearje guon fertochten harren rol neffens it Iepenbier Ministearje.
De offisier is no ta oan fertochte nûmer 34. De eask sil no gau komme.
12:23

Drege sit

Fertochten 20, 21, 22, 23, 24, 25
It is in lange sit foar de oanwêzigen yn de rjochtseal. Alle fertochten en harren rol by de blokkade wurde behannele. De rjochter hat frege om gearfettings, mar dochs kostet it ferhaal fan de offisieren per fertochte wol in tal minuten. Der wurdt behoarlik detaillearre omskreaun hoe en wat de blokkearders, op de dei fan 18 novimber 2017, diene op de A7.
Der binne aardich wat belangstellenden, dy't sa stadichoan de seal ferlitte.
12:13

Koarter om 'e hoeke

Fertochten 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Yn koarte omskriuwingen wurdt de rol fan dizze fertochten beneamd troch de offisieren. Se hawwe neffens harren allegear aktyf meidien oan de blokkade en lizze harren allegear itselde ta leste.
Fertochte 19
Dizze man wie neffens justysje fan tefoarren al in soarte fan wurdfierder fan de blokkearders. "Ik ben een trotse blokkeerder". Op de A7 stie hy foaroan en spruts dêr ek oer mei de media, ûnder oaren foar de kamera fan Omrop Fryslân. Hy bleaun mei opsetsin stilstean. Hy hie in wichtige rol neffens it Iepenbier Ministearje.
11:57

Fertochten 7, 8, 9, 10

Fertochten 7, 8, 9, 10
Dizze fertochten wurde yn wat koartere bewurdingen by de kop naam troch de offisieren, nei de fraach fan de rjochter om wat koarter om 'e hoeke te wêzen.
Ek dizze fertochten binne neffens de offisieren aktive blokkearders.
Fertochte 9: Dit is de man dy't oeral mei de Fryske flage te sjen wie, Dizze fertochte hat bewust gearwurke mei de oare blokkearders.
Ek fertochte 10 wie aktyf lid fan de groep blokkearders, neffens de offisier.
11:44

Te lang, fynt de rjochter

Fertochte 4: De bydrage fan dizze fertochte wie aktyf. Hy woe meidwaan, seit de offisier.
Fertochte 5 : Dizze fertochte gie op it tige yntimitearjende wize foar de bussen stean neffens de offisier. Hy rint ek yn it groepke dat by kameraman Kevin Robenson oprint en him bedriget. Foar, ûnder en nei de blokkade hat hy chatten oer wêr en hoe de blokkade wêze moast. De fertochte seit dat hy gjin ynfloed op de plannen hân hat. Neffens de offisier hat dizze fertochte in promininte rol spile op de A7 en A6.
Fertochte 6: Is de motorrider dy' t twa bussen tsjinhâldt en ek in oanriding hie. Hy seit sels dat hy gjin diel útmakke fan de groep blokkearders. Neffens him hie hy ek gjin oanriding, mar wie it it minne weidek. Neffens de offisier blykt út alle oare tsjûgenissen dat syn ferhaal net kloppet. Se giet hjir djip op yn.
De rjochter ûnderbrekt har en seit dat se de ferhalen oer de fertochten koarter en gearfetsjender dwaan moat. Dit is in werhelling fan alle feiten dy't al oan 'e oarder west ha fynt rjochter Jolanda Lootsma.
11:12

De earste fertochten

Fertochte 1: Dizze fertochte hat neffens de offisier nei oanlieding fan syn ferklearring by de plysje in gruttere rol hân as hy no ferteld hat. Dat hy no tsjin de rjochter seit dat hy allinnich mar byrider wie is neffens de offisier net yn oerienstimming mei syn eardere ferklearring.
Fertochte 2: Dizze fertochte hat mei in anty-swarte-pytedemonstrant praat op de A7. Hy fynt syn rol wat sukkelich. Neffens de offisier wie hy fier foar de demonstraasje belutsen by de organisaasje fan de blokkade.
Fertochte 3: Dizze frou is moarns mei in groep út Damwâld nei de A7 gien. Dizze frou bliuwt derby dat it gjin rasistyske blokkade wie. It doel wie se net nei Dokkum komme te litten. Dizze frou hat by en nei de blokkade in aktive rol spile.
11:05

De fertochten yndividueel

De saak is wer begûn. De offisier giet fan no ôf yn op de yndividuele fertochten.
10:53

Even tiid foar kofje en in peukje

Der is even tiid foar skoft. © Simone Scheffer, Omrop Fryslân
10:40

Earnstige iepenbiere oarder-sitewaasje.

De offisier giet fierder yn op de sitewaasje en oanklacht. Neffens har is it dúdlik dat der sprake is fan in earnstige iepenbiere oarder-sitewaasje.
"Uit het dossier blijkt sprake van een ernstige openbare orde-situatie, het in gevaar brengen van personen en goederen en een demonstratie tegenhouden. Het is een geluk dat de demonstranten in de bussen zijn gebleven. Twintig autobestuurders hebben de bussen stilgezet, hun blote kont getoond en op bussen gebonkt. De locoburgemeester heeft rond elf uur de demonstratie in Dokkum verboden. Het oponthoud op de A7 heeft maar een paar minuten geduurd. De blokkade heeft feitelijk bewezen de reis van de demonstranten zoveel verhinderd dat ze Dokkum niet meer konden bereiken."
10:23

Beheining fan rjochten fan oaren

De offisier fan justysje giet yn op demonstraasjerocht en frijheid fan mieningsutering "Vrijheid van meningsuiting en demonstratie: Meningen die confronteren of choqueren mogen in het openbaar worden geuit. Maar strafbare meningen of strafbare feiten plegen mag hierin niet." De offisier hat de Europeeske jurisprudinsje derby pakt. "
Dy giet oer de beheining fan bewegingsfrijheid fan oaren harren grûnrjochten en it oproppen dêrta. Hjiroan foldocht dizze saak. Hjir moat de oerheid/it Iepenbier Ministearje tsjin optrede", seit de offisier. Yn dizze saak giet it om opruiing en oergean ta it plegen fan strafbere feiten, wêrtroch oaren beheind waarden yn harren bewegingsfrijheid, en yntimidaasje. Se hawwe it rjocht fan oaren "om zeep geholpen" seit de offisier fan justysje.
10:14

Oprop fan de 'wiere wâldman'

Wiere Wâldman: oprop foar alle Friezen
10:13

Om trije oere op it Saailân

"It Fryske folk hat him de lêste dagen hast net sjen litten by de rjochtbank." Dat seit de 'wiere wâldman'. "Mar hjoed is de dei dat elke wâldpyk of klaaiklút de klompen oandocht en nei it Saailân giet." Om trije oere wolle se dêr achter de 'blokkear-Friezen' stean.
10:12

Ymmateriële skea

Offisier Peter van der Spek nimt it ferhaal oer. Hy komt mei de ferhalen fan de minsken dy't de dupe wiene fan de blokkearders. Minsken yn de bus dy't bang wiene, mar ek minsken dy't by tafal deryn kamen. In man mei in eangststoarnis, mar ek ien dy't nei in kremaasje moast. "En dat allemaal door een groep blokkeerders".
De offisier neamt oare blokkades yn it ferline. Dy binne oars as dizze, neffens de offisier. "Der hat hjir wol deeglik in gefaarlike sitewaasje west troch de blokkade", seit hy.
09:58

Fergeliking mei blokkade Erasmusbrêge

"Staat het gelijkheidsbeginsel veroordeling in de weg? We hebben het als Openbaar Ministerie aan het gelijkheidsbeginsel getoetst." De blokkade op de Erasmusbrug troch tsjinstanners fan Swarte Pyt. Dy minsken binne net ferfolge. IM hat kontakt socht mei justysje Rotterdam. Dêr waard de needsaak net ynsjoen fan ferfolging. De demonstraasje dêr wie legaal. Dêr waard ien rydbaan binnen de beboude kom ôfsletten dêr't in maksimum fan 50 km yn 'e oere is en is ek reedlik gau wer frijjûn. Op de A7 wie net oankundige en tastiene demonstraasje. Boppedat wie dy folle gefaarliker. Der binne mear ferskillen neffens de offisier, mar dizze binne de wichtichste.
Yn de seal binne lulke reaksjes. De offisier freget om stilte.
Ek de plysje-aksjes wurde noch neamd. Dy binne ek net fergelykber mei de A7 blokkade fynt de offisier fan justysje.
09:43

Trije plysjeminsken binne heard yn it dossier

Sân minuten nei it begjin fan de blokkade komt de plysje oan. Der wurdt fûske. Dêrút kaam de konklúzje yn de bussen mei de anty-swarte pite-demonstranten dat de plysjes de blokkearders koene en de blokkade goedkarden. Neffens de offisier is dêr gjin sprake fan. "Dat zijn normale omgangsvormen."
Se hat wol begrip foar de gefoelens fan de minsken dy't yn de bussen sieten: "De demonstranten voelen zich in de steek gelaten, dat is invoelbaar. De politie wilde de-escaleren. De politie bevond zich in een buitengewoon moeilijke situatie. Met maar een paar mensen tussen twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan."
In plysjeman neamde de tastân op de A7 'gespannen'. Neffens de offisier is it oan de plysje te tankjen dat de sitewaasje net fierder út de hân rûn is. Dêr tanket se de plysje foar.
09:41

Wout Zijlstra

Sterke man en bekende Fries Wout Zijlstra sil de blokkear-Friezen dy't freed te hearren krije wat foar straf oft der tsjin harren easke wurdt, yn Ljouwert in hert ûnder de riem stekke.
09:36
It Iepenbier Ministearje docht har ferhaal mei twa minsken. Om bar binne se oan it wurd. Der komt in ûndersyk. Ein desimber is in grut tal blokkearders identifisearre. Op 8 jannewaris wurde de earste fertochten op persoanlike wize benadere. Dat is unyk. Dat bart by oare saken eins noait.
Ien fan de fertochten nimt in telefoan mei nei it ferhoar. Dy wurdt yn beslach naam. Fan dizze telefoan wurdt in soad ynformaasje helle. Under oaren de Whatsapp-groep dy't nei de blokkade ynsteld is. Ek Jenny Douwes siet yn dizze groep. Neffens de offisier wurdt hieltyd dúdliker dat Douwes in grutte rol spile alhoewol' se sels net oan de blokkade meidie.
09:36
09:25

Kertier letter

De rjochtsaak begjint in kertier letter. It earste wat de seal sjocht is in filmke mei bylden fan de blokkearders op de A7 en bylden fanút de bussen op 18 novimber. Ek lêze we noch in pear posts op Facebook mei de oproppen ta it tsjinhâlden fan de anty-pitedemonstranten. De offisier is no begûn mei syn rekwisitoar.
09:02

Advokaat Wim Anker fannemoarn oer syn ferwachtings op de fjirde dei

LIVEBLOG: De fjirde dei fan de rjochtsaak tsjin de A7-blokkearders KWOOTWIMANKER
08:53

Easken

It Iepenbier Ministearje sil aanst de easken foarlêze tsjin de 34 fertochten. Dêr binne ûngefear 4 oeren foar nedich.
08:50

Simone Scheffer oer de saak

Ferslachjouwer Simone Scheffer yn petear mei Joline Dalstra. Wat kin it IM hjoed easkje?
tongersdei 11 oktober 2018
08:28

Sa wie it tongersdei op de tredde dei fan de rjochtsaak