De Ouwehoerkruk: mei Suzanne Schulting en Rianne de Vries

Je kinne it ha oer de doelstellingen, de ambysjes of de plannen foar dit seizoen. Sa as altyd. Mar je kinne ek gewoan ouwehoere. En dat dogge we dus mar. Yn diel twa fan "De Ouwehoerkruk" prate we mei shorttrackers Rianne de Vries en Suzanne Schulting. Oer trouwe, Twan Huys en.....oer dit seizoen. En mear.
De Ouwehoerkruk: mei Suzanne Schulting en Rianne de Vries
Juster wie diel ien mei Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt. Moarn folget diel trije mei Ithzak de Laat, Dennis Visser en Jasper Brunsmann.