VLOG: Regina Bijlsma folget it lêste paad fan har ferûngelokke soan

Op 17 oktober is it fiif jier lyn dat de 19-jierrige Jim Sluiter yn Barcelona omkaam by in ûngelok. Syn mem, Regina Bijlsma, folget sûnt ôfrûne freed it paad fan de lêste reis fan har soan. Foar har is dizze reis in ôfsluting fan in drege perioade en it begjin fan in nij libben. Underweis vlogt se foar Omrop Fryslân har ûnderfinings. Yn dizze vlog it earste part fan har reis mei in optreden yn Amsterdam en har oankomst yn Antwerpen.
VLOG: Regina Bijlsma folget it lêste paad fan har ferûngelokke soan