ElfwegenVLOG: Bauke is hjoed op tsjiltsjes

De Elfwegentocht: twa wiken lang sil Fryslân besykje om sa fossylfrij mooglik te reizigjen. Mar hoe wurket dat eins yn de praktyk? Wy sille alle moarntiden mei immen meiride nei it wurk. En dat giet fansels op in fossylfrije wize. Woansdei is Bauke ûnderweis op tsjiltsjes. Mei Sinne en Jilles, de bern fan Anja en André Bakker, skeeleret hy nei skoalle ta.
ElfwegenVLOG: Bauke is hjoed op tsjiltsjes