ElfwegenVLOG: Bauke docht it mei hynder-en-wein

VLOG: Bauke giet op hynder en wein
De Elfwegentocht: twa wiken lang sil Fryslân besykje om sa fossylfrij mooglik te reizgjen. Mar hoe wurket dat eins yn de praktyk? Wy sille alle moarntiden mei immen meiride nei it wurk. En dat giet fansels op in fossylfrije wize. Tiisdei is Bauke ûnderweis mei hynder-en- wein. Fokke Rispens hat it hynder foar de wein spand en sil sa fan Wjelsryp nei syn wurk yn Ljouwert.
© Omrop Fryslân